РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови апарати за заварување, безбедно и правилно користење на опремата при заварување на различните видови на материјали, почитување на безбедноста и користење на соодветната заштитна опрема при работа со различните видови на апарати […]

Ракувач со ЦНЦ машина

Главна цел на програмата „Ракувач со CNC машина“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови на СNС машини, безбедно и правилно користење на опремата при изработката на различните делови, склпови и потсклопови,  почитување на безбедноста и користење на зачтитна опрема при работа со СNС машини. […]

ЗАВАРУВАЧ МИГ (МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС) – МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС)

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на заварувачки  и репаратурни работи според пропишаниот МИГ( МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС )  и  МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС ) начин на заварување. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на […]

Бравар

Главна цел на програмата е образование ,едукација и оспособување на учесниците на програмата за  да стекнат знаења ,вештини и компентенции за квалитетно изведување на работните задачи во занимањето бравар Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Модул 1 : Подготвителни работи Модул 2 : Изработување на метални конструкции Времетраење на програмата […]

ДИЈАГНОСТИЧАР НА НЕИСПРАВНОСТИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Програмата  за  дијагностичар на неисправности на моторни возила има за цел  учесникот да стекне вештини и знаења за да може да  ја планира и организира својата работа, го подготвува работното место, работните уреди, алатот и материјалот, рационално го користи времето, материјалот и енергијата, обезбедува квалитетни услуги и извршени работи, комуницира со соработниците и клиентите, со […]

ВУЛКАНИЗЕР И БАЛАНСЕР

Програмата ВУЛКАНИЗЕР  И  БАЛАНСЕР овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со потребните машини, опрема и алати на работното место. Учесникот да се оспособи да планира и организира работа со дигалки, машини за монтирање и демонтирање на гуми од бандажи и машини за балансирање на тркала, ракува […]

Автомеханичар

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  сервисирање и одржување на современите автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени […]

Дијагностичар на мехатронички системи кај возилата

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за диагностицирање и сервисирање на неисправности на моторните возила. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Дијагностичар на мехатронички системи кај возилата“. Времетраењето на програмата е 300 часа од кои 90 часа теоретска […]

Заварувач

Програмата за обука на заварувач претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на заварувачки работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира […]

Филигранист

Програмата „Филигранист“ се состои од 500 часа, од кои 100 часа се теоретска настава и 400 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 6 месеци. Главна цел на програмата е кандидатите да стекнат компетенции за изработка на накит од филигран почитувајќи ги прописите за работа во филигрантството. Кандидатите преку реализација на модулите […]

Инсталатер за греење, климатизација и вентилација со вештини за енергетска ефикасност на објекти

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења за термотехнички основи, пренос на топлина, термоизолациони материјали. Елементарни пресметки на коефициенти на премин на топлина на хомогени и нехомогени површини и пресметка на потребна топлина за греење. Запознавање со опрема и уреди за централно греење (котли, загревни уреди и цевна мрежа). Монтирање на централно, електрично […]