ОПЕРАТОР ЗА ПОДДРШКА НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за проектирање, изведба и одржување на персонални компјутери и компјутерски мрежи во функција на понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за идентификација на потребните перформанси на персоналните компјутери и компјутерските мрежи во процесот на нивно проектирање, […]

Front-end програмер

Креирање  стратегија за изглед на веб страна/веб апликација според врвни стандарди. Креирање на HTML документ(file) и објаснување на HTML синтакса (начин на пишување код). Креирање на CSS документи(file), објаснување на CSS синтакса (начин на пишување код) и поврзување на истиот со HTML документ (file). Креирање на JavaScript документ(file), објаснување на JavaScript синтакса (начин на пишување […]

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Програмата овозможува работно оспособување за Производител на слаткарски производи истата е со времетраење од 220 часа од кои стручно теоретски содржини 50 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука од 170 часа, која се изведува во слаткарска работилница, и/или ресторани и хотели. Програмата е модуларно структурирана така по секоја […]

НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА

Современиот начин на живот и работа доведе до тоа да поголем број на стари и немоќни лица останат во оваа доба од нивниот живот без соодветна грижа, па се одлучуваат грижата за нив да им ја доверат на стручно оспосебено лица во домашни услови или пак тоа да им го довераат на институциите кои ќе […]

Дигитален маркетер

Програмата има за цел да овозможи на учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции од областа на дигиталниот маркетинг. Со реализирање на Програмата учесниците ќе имаат компетенции да: – подготвуваат околина за развивање на маркетинг стратегија (собираат потребни материјали и ресурси, отвораат сметки на различни платформи и софтверски алатки); – креираат предлог […]

Службеник во сметководство

  Програмата е наменета за кандидати кои сакаат да ги оформат, прошират или комплетираат своите знаења од областа на финансиите и сметководството. Се одвива низ практични примери за книжења кои се јавуваат во реалната работа, а истите се изведуваат во ЕРП Софтвер кој има голема примена во стопанството на Северна Македонија. Документите на кои се […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука, а преку усна и писмена […]

Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица

По завршувањето на  оваа обука учесникот ќе биде оспособен да: планира, подготвува и организира сопствената работа самостојно во домот на негуваното лицеи/или под надзор на стручно лице во институции/установи за палијативна нега; почитува и спроведува принципи за палијативна грижа согласно возраста, состојбата и карактеристиките на негувано лице; познава, разбира и применува основни знаења за услугата […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Оператор за безбедност на компјутерски системи

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за воспоставување и користење на систем за заштита на компјутерски системи во функција на негово понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за: идентификација на безбедносните ризици кај компјутерските системи, надзор и дијагностика на компјутерските мрежи, oбезбедување […]

ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЕДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за проектирање, изведба и одржување на локални и дистрибуирани компјутерски мрежи во функција на негово понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за идентификација на потребните перформанси на компјутерските мрежи во процесот на нивно проектирање, составување и […]

Моден стилист-основно ниво

Програмата Моден стилист- основно ниво   е насочена кон работно оспособување на кандидатите од областа на модата.По успешно завршување на програмата учесникот – ја применува модата и модниот дизајн и  ги препознава различните стилови и трендови  во работењето со модни брендови или поединци осмислувајќи концепти или индивидуални изгледи преку комбинација на парчиња облека,модни додатоци,фризура и шминка. […]

НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА

Современиот начин на живот и работа доведе до тоа да поголем број на стари и немоќни лица останат во оваа доба од нивниот живот без соодветна грижа, па се одлучуваат грижата за нив да им ја доверат на стручно оспосебено лица во домашни услови или пак тоа да им го довераат на институциите кои ќе […]

ОПЕРАТОР ЗА ВЕБ ДИЗАЈН

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за графички и веб дизајн во функција на понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за графичко дизајнирање на брошури, флаери, логоа и дизајн, односно програмирање на веб сајт кој ќе биде […]

Веб оператор

Подготвување на околина за развивање на веб страна (собирање на потребни материјали и ресурси, инсталација на софтвер и уредувачи на Веб страни). Манипулирање со веб страна преку креирање на елементи и процеси преку влијаење на изворниот код на веб страната. Поставување на изработената веб страна на сервер. Дефинирање на начин за одржување и креирање на […]

Електроинсталатер и монтер на станбени објекти

  Програмата  се организира и реализира во училниците и работилниците  на училиштето. При разработката  на стручната теорија ќе се води сметка за индивидуалните можности и способности на кандидатите. Стручната теорија ќе се реализира  преку активни методи. Училницата е опремена со табла, видео бим потребните наставни нагледни материјали за демонстрација. Вештините потребни за занимањето  практично се […]

Гoтвач во угостителски објект

  Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни во ресторани и хотели. Oбуката ја изведуваат реномирани наставници со повеќегодишно искуство  во училишта […]

Негувател/ка на деца

Програмата овозможува работно оспособување за  Негувателка на деца    и истата е со  тромесечно времетраење, односно 360 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на вежбите и практичната обука. Стручно теоретските содржини се темелат на современи научни сознанија од детските психосоцијални карактеристики на детето и педагогијата за ран […]

СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Службеник во книговодство  и истата е со тромесечно времетраење, односно 380 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница / кабинет и се во функција на практичната обука која пак се реализира преку практични вежби од книговодствени работи со сертифицирани (овластени) сметководители за различни видови трговски […]

ПЧЕЛАР ЗА ОРАНСКО ПЧЕЛАРЕЊЕ

Програмата дава можност учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при подигање на пчеларник за органско пчеларење, работа во органско производство на пчелини производи, примена на стандарди и контрола на квалитет на органско производството, правилно користење на машините, прибор, опремата и алатот за работа и основите за водење […]