ОПЕРАТОР ЗА ПОДДРШКА НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за проектирање, изведба и одржување на персонални компјутери и компјутерски мрежи во функција на понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за идентификација на потребните перформанси на персоналните компјутери и компјутерските мрежи во процесот на нивно проектирање, […]

Front-end програмер

Креирање  стратегија за изглед на веб страна/веб апликација според врвни стандарди. Креирање на HTML документ(file) и објаснување на HTML синтакса (начин на пишување код). Креирање на CSS документи(file), објаснување на CSS синтакса (начин на пишување код) и поврзување на истиот со HTML документ (file). Креирање на JavaScript документ(file), објаснување на JavaScript синтакса (начин на пишување […]

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Програмата овозможува работно оспособување за Производител на слаткарски производи истата е со времетраење од 220 часа од кои стручно теоретски содржини 50 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука од 170 часа, која се изведува во слаткарска работилница, и/или ресторани и хотели. Програмата е модуларно структурирана така по секоја […]

НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА

Современиот начин на живот и работа доведе до тоа да поголем број на стари и немоќни лица останат во оваа доба од нивниот живот без соодветна грижа, па се одлучуваат грижата за нив да им ја доверат на стручно оспосебено лица во домашни услови или пак тоа да им го довераат на институциите кои ќе […]

Дигитален маркетер

Програмата има за цел да овозможи на учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции од областа на дигиталниот маркетинг. Со реализирање на Програмата учесниците ќе имаат компетенции да: – подготвуваат околина за развивање на маркетинг стратегија (собираат потребни материјали и ресурси, отвораат сметки на различни платформи и софтверски алатки); – креираат предлог […]

Службеник во сметководство

  Програмата е наменета за кандидати кои сакаат да ги оформат, прошират или комплетираат своите знаења од областа на финансиите и сметководството. Се одвива низ практични примери за книжења кои се јавуваат во реалната работа, а истите се изведуваат во ЕРП Софтвер кој има голема примена во стопанството на Северна Македонија. Документите на кои се […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука, а преку усна и писмена […]

Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица

По завршувањето на  оваа обука учесникот ќе биде оспособен да: планира, подготвува и организира сопствената работа самостојно во домот на негуваното лицеи/или под надзор на стручно лице во институции/установи за палијативна нега; почитува и спроведува принципи за палијативна грижа согласно возраста, состојбата и карактеристиките на негувано лице; познава, разбира и применува основни знаења за услугата […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Оператор за безбедност на компјутерски системи

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за воспоставување и користење на систем за заштита на компјутерски системи во функција на негово понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за: идентификација на безбедносните ризици кај компјутерските системи, надзор и дијагностика на компјутерските мрежи, oбезбедување […]

ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЕДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за проектирање, изведба и одржување на локални и дистрибуирани компјутерски мрежи во функција на негово понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за идентификација на потребните перформанси на компјутерските мрежи во процесот на нивно проектирање, составување и […]

Моден стилист-основно ниво

Програмата Моден стилист- основно ниво   е насочена кон работно оспособување на кандидатите од областа на модата.По успешно завршување на програмата учесникот – ја применува модата и модниот дизајн и  ги препознава различните стилови и трендови  во работењето со модни брендови или поединци осмислувајќи концепти или индивидуални изгледи преку комбинација на парчиња облека,модни додатоци,фризура и шминка. […]

НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА

Современиот начин на живот и работа доведе до тоа да поголем број на стари и немоќни лица останат во оваа доба од нивниот живот без соодветна грижа, па се одлучуваат грижата за нив да им ја доверат на стручно оспосебено лица во домашни услови или пак тоа да им го довераат на институциите кои ќе […]

ОПЕРАТОР ЗА ВЕБ ДИЗАЈН

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за графички и веб дизајн во функција на понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за графичко дизајнирање на брошури, флаери, логоа и дизајн, односно програмирање на веб сајт кој ќе биде […]

Веб оператор

Подготвување на околина за развивање на веб страна (собирање на потребни материјали и ресурси, инсталација на софтвер и уредувачи на Веб страни). Манипулирање со веб страна преку креирање на елементи и процеси преку влијаење на изворниот код на веб страната. Поставување на изработената веб страна на сервер. Дефинирање на начин за одржување и креирање на […]

Електроинсталатер и монтер на станбени објекти

  Програмата  се организира и реализира во училниците и работилниците  на училиштето. При разработката  на стручната теорија ќе се води сметка за индивидуалните можности и способности на кандидатите. Стручната теорија ќе се реализира  преку активни методи. Училницата е опремена со табла, видео бим потребните наставни нагледни материјали за демонстрација. Вештините потребни за занимањето  практично се […]

Гoтвач во угостителски објект

  Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни во ресторани и хотели. Oбуката ја изведуваат реномирани наставници со повеќегодишно искуство  во училишта […]

Негувател/ка на деца

Програмата овозможува работно оспособување за  Негувателка на деца    и истата е со  тромесечно времетраење, односно 360 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на вежбите и практичната обука. Стручно теоретските содржини се темелат на современи научни сознанија од детските психосоцијални карактеристики на детето и педагогијата за ран […]

СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Службеник во книговодство  и истата е со тромесечно времетраење, односно 380 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница / кабинет и се во функција на практичната обука која пак се реализира преку практични вежби од книговодствени работи со сертифицирани (овластени) сметководители за различни видови трговски […]

ПЧЕЛАР ЗА ОРАНСКО ПЧЕЛАРЕЊЕ

Програмата дава можност учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при подигање на пчеларник за органско пчеларење, работа во органско производство на пчелини производи, примена на стандарди и контрола на квалитет на органско производството, правилно користење на машините, прибор, опремата и алатот за работа и основите за водење […]

Келнер

Програмата овозможува работно оспособување за келнер и истата е со  тромесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во ресторани, кафулиња  и хотели. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ја  подготвува и ја […]

Албански јазик А1.2

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Албански јазик А1.1

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Грчки јазик А2.2

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Грчки јазик А2.1

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби

Грчки јазик А1.2

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Грчки јазик А1.1

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Италијански јазик А2.2

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Италијански јазик А2.1

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Италијански јазик А1.2

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Италијански јазик А1.1

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Француски јазик А2.2

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.  

Француски јазик А2.1

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Француски јазик А1.2

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Француски јазик А1.1

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Германски јазик А2.2

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Германски јазик А2.1

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Германски јазик А1.2

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Германски јазик А1.1

Учебник со тематски единици кои опфаќаат : граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Подготвителен курс за BULLATS

Се користат материјали и вежби за запознавање на слушателот со структурата на тестот и техниките на решавање на задачите од истиот.

Подготвителен курс за IELTS

Се користат материјали и вежби за запознавање на слушателот со структурата на тестот и техниките на решавање на задачите од истиот.

Англиски јазик Б2 – деловен

Учебник со 15 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни деловни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик Б1 – деловен

Учебник со 15 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни деловни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик А2 – деловен

Учебник со 15 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни деловни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик А1 – деловен

Учебник со 15 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни деловни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик Ц2

Учебник со 3 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик Ц1

Учебник со 4 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик Б2.2

Учебник со 3 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик Б2.1

Учебник со 4 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик Б1.2

Учебник со 3 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик Б1.1

Учебник со 4 тематски единици, а секоја од нив е поделен на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик А2.2

Учебник со 4 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик А2.1

Учебник со 4 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик А1.2

Со завршување на овој степен слушателот го комплетира почетното ниво на познавање на јазик или ниво А1 според Заедничката европска јазична рамка. Слушателот може да разбере и да користи познати секојдневни изрази и најосновни фрази. Може да се претстави себеси и другите и може да поставува и да одговара на прашања околу лични детали од типот […]

Англиски јазик А1.1

Учебник со 6 тематски единици, а секоја од нив е поделена на граматика, вокабулар , јазични вештини  (читање, пишување, слушање и зборување) и секојдневни ситуации (функција). Работна тетратка со дополнителни вежби и можност за on line вежби.

Англиски јазик

Курсот по англиски јазик за возрасни слушатели се состои од 8 основни нивоа одредени според Европската референтна рамка и одговараат на нивоата од А1 до Б2 и два професионални степени кои одговараат на Ц1 и Ц2 нивоа. Курсевите ги опфаќаат слушателите кои се  во категорија возрасни, со цел да прионесе за јакнење на сеопфатен и […]

Масер

Програмата се заснова на стандарди потребни за  сaмостојно извршување на работите и работните задачи масер, во салони за масажа. Истата   е со тримесечно времетраење или 175 часа, а се состои од тематски целини со теоретски основи за практична обука. Теоретските основа се реализираат во училницa/кабинет а практичната обука во  салон- работилница. Преку тематските целини учесникот […]

РАКУВАЧ СО ГРАДЕЖНA МЕХАНИЗАЦИЈА ВО ПОВРШИНСКА ЕКСПЛАТАЦИЈА

Програмата овозможува работно оспособување за Ракувач со градежна механизација во површинска експлатација и истата е со тримесечно времетраење, односно 300 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се во функција на практичната обука, која пак се изведува на плато и терен во реални услови. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да ја […]

ТИГ заварувач

Програмата овозможува работно оспособување за ТИГ заварувач  и истата е со  тромесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во браварско –заварувачка  работилница. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ја планира и ја […]

Келнер

Програмата овозможува работно оспособување за келнер и истата е со  тримесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во ресторани, кафулиња  и хотели. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ја  подготвува и ја […]

ГОТВАЧ ВО УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ

Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни во ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ја […]

Ракувач со автодигалка

Програмата овозможува работно оспособување за ракување со автодигалка и истата е со  двомесечно времетраење односно 170 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во реални услови, работилница или плато  под надзор. По успешното завршување на програма учесникот ќе  се оспособи […]

Електроинсталатер и монтер на станбени објекти

Основна цел на програмата за електроинсталатер и монтер на станбени објекти   е стекнување на вештини за инсталирање на водови и електрични мрежи во станбени згради и производни погони. Програмата е практично ориентирана преку практичната обука и теоретската настава и истата води кон стекнување на сертификат за електроинсталатер и монтер на станбени објекти. Програмскиот документ содржи […]

Производител на леб, бурек и бели пецива

Програмата за  занимањето Производител на леб, бурек и бели пецива е  во времетраење од 300 часа и се темели на стандардите за занимањето кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини и практична обука. Содржините од  стручната теорија се реализираат во времетраење од 60 часа  и се изведуваат во училница/кабинет и се во функција на практичната […]

Англиски јазик А3

Курсот содржи материјали кои му помагаат на кандидатот ефикасно да ги совлада одредените теми за изучување. Кандидатот ќе стекне напредно ниво на  познавање на англискиот јазик и ќе може лесно да води разговори и да се снаоѓа во дадени ситуации. Се вежбаат и усовршуваат слушање, разбирање, читање и пишување. Материјалот се учи преку теоретски и […]

Англиски јазик А2

Курсот содржи материјали кои му помагаат на кандидатот ефикасно да ги совлада одредените теми за изучување. Кандидатот ќе стекне средно познавање на англискиот јазик и ќе може полесно да води разговори и да се снаоѓа во дадени ситуации. Се вежбаат и усовршуваат слушање, разбирање, читање и пишување. Материјалот се учи преку теоретски и практичен дел […]

Англиски јазик А1

Овој курс е одлична прилика за изучување на основните правила на граматиката на англискиот јазик. Кандидатот ќе ги стекне основните познавања на англискиот јазик со кои лесно ќе може да разбира и употребува секојдневни изрази и фрази. Се посветува подеднакво внимание на четирите вештини( слушање, разбирање, читање и пишување). Материјалот се совладува преку теоретски и […]

Македонски јазик за странци Ц2

Кандидатот се оспособува без потешкотии да разбере практично се што ќе слушне или прочита. Може да сумира информации од различни пишани или говорни извори и да ги реконструира аргументите и фактите во кохерентна презентација. Може да се изрази спонтано, флуентно и прецизно и притоа: да ги разликува најсуптилните нијанси на значење дури и во посложени […]

Шпански јазик Ц2

Кандидатот се оспособува без потешкотии да разбере практично се што ќе слушне или прочита. Може да сумира информации од различни пишани или говорни извори и да ги реконструира аргументите и фактите во кохерентна презентација. Може да се изрази спонтано, флуентно и прецизно и притоа: да ги разликува најсуптилните нијанси на значење дури и во посложени […]

Германски јазик Ц2

Кандидатот се оспособува без потешкотии да разбере практично се што ќе слушне или прочита. Може да сумира информации од различни пишани или говорни извори и да ги реконструира аргументите и фактите во кохерентна презентација. Може да се изрази спонтано, флуентно и прецизно и притоа: да ги разликува најсуптилните нијанси на значење дури и во посложени […]

Француски јазик Ц2

Кандидатот се оспособува без потешкотии да разбере практично се што ќе слушне или прочита. Може да сумира информации од различни пишани или говорни извори и да ги реконструира аргументите и фактите во кохерентна презентација. Може да се изрази спонтано, флуентно и прецизно и притоа: да ги разликува најсуптилните нијанси на значење дури и во посложени […]

Италијански јазик Ц2

Кандидатот се оспособува без потешкотии да разбере практично се што ќе слушне или прочита. Може да сумира информации од различни пишани или говорни извори и да ги реконструира аргументите и фактите во кохерентна презентација. Може да се изрази спонтано, флуентно и прецизно и притоа: да ги разликува најсуптилните нијанси на значење дури и во посложени […]

Англиски јазик Ц2

Кандидатот се оспособува без потешкотии да разбере практично се што ќе слушне или прочита. Може да сумира информации од различни пишани или говорни извори и да ги реконструира аргументите и фактите во кохерентна презентација. Може да се изрази спонтано, флуентно и прецизно и притоа: да ги разликува најсуптилните нијанси на значење дури и во посложени […]

Македонски јазик за странци Ц1

Кандидатот се оспособува да разбере широк спектар на сложени и подолги текстови и да препознае скриени значења. Може да се изрази флуентно и спонтано без  многу очигледно барање на зборови. Може да го користи јазикот флексибилно и ефикасно во општествени, академски и професионални цели. Може да срочи јасен, добро структуриран и детален текст на сложени […]

Шпански јазик Ц1

Кандидатот се оспособува да разбере широк спектар на сложени и подолги текстови и да препознае скриени значења. Може да се изрази флуентно и спонтано без  многу очигледно барање на зборови. Може да го користи јазикот флексибилно и ефикасно во општествени, академски и професионални цели. Може да срочи јасен, добро структуриран и детален текст на сложени […]

Германски јазик Ц1

Кандидатот се оспособува да разбере широк спектар на сложени и подолги текстови и да препознае скриени значења. Може да се изрази флуентно и спонтано без  многу очигледно барање на зборови. Може да го користи јазикот флексибилно и ефикасно во општествени, академски и професионални цели. Може да срочи јасен, добро структуриран и детален текст на сложени […]

Француски јазик Ц1

Кандидатот се оспособува да разбере широк спектар на сложени и подолги текстови и да препознае скриени значења. Може да се изрази флуентно и спонтано без  многу очигледно барање на зборови. Може да го користи јазикот флексибилно и ефикасно во општествени, академски и професионални цели. Може да срочи јасен, добро структуриран и детален текст на сложени […]

Италијански јазик Ц1

Кандидатот се оспособува да разбере широк спектар на сложени и подолги текстови и да препознае скриени значења. Може да се изрази флуентно и спонтано без  многу очигледно барање на зборови. Може да го користи јазикот флексибилно и ефикасно во општествени, академски и професионални цели. Може да срочи јасен, добро структуриран и детален текст на сложени […]

Англиски јазик Ц1

Кандидатот се оспособува да разбере широк спектар на сложени и подолги текстови и да препознае скриени значења. Може да се изрази флуентно и спонтано без  многу очигледно барање на зборови. Може да го користи јазикот флексибилно и ефикасно во општествени, академски и професионални цели. Може да срочи јасен, добро структуриран и детален текст на сложени […]

Македонски јазик за странци Б2

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи на сложен текст на конкретни или апстрактни теми, вклучувајќи и стручни дискусии од сопствената специјалност. Може да комуницира флуентно и спонтано што овозможува непречена интеракција со родени говорители без потешкотии за двата соговорника. Може да состави јасен и детален текст на широк спектар на теми и да […]

Шпански јазик Б2

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи на сложен текст на конкретни или апстрактни теми, вклучувајќи и стручни дискусии од сопствената специјалност. Може да комуницира флуентно и спонтано што овозможува непречена интеракција со родени говорители без потешкотии за двата соговорника. Може да состави јасен и детален текст на широк спектар на теми и да […]

Германски јазик Б2

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи на сложен текст на конкретни или апстрактни теми, вклучувајќи и стручни дискусии од сопствената специјалност. Може да комуницира флуентно и спонтано што овозможува непречена интеракција со родени говорители без потешкотии за двата соговорника. Може да состави јасен и детален текст на широк спектар на теми и да […]

Француски јазик Б2

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи на сложен текст на конкретни или апстрактни теми, вклучувајќи и стручни дискусии од сопствената специјалност. Може да комуницира флуентно и спонтано што овозможува непречена интеракција со родени говорители без потешкотии за двата соговорника. Може да состави јасен и детален текст на широк спектар на теми и да […]

Италијански јазик Б2

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи на сложен текст на конкретни или апстрактни теми, вклучувајќи и стручни дискусии од сопствената специјалност. Може да комуницира флуентно и спонтано што овозможува непречена интеракција со родени говорители без потешкотии за двата соговорника. Може да состави јасен и детален текст на широк спектар на теми и да […]

Англиски јазик Б2

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи на сложен текст на конкретни или апстрактни теми, вклучувајќи и стручни дискусии од сопствената специјалност. Може да комуницира флуентно и спонтано што овозможува непречена интеракција со родени говорители без потешкотии за двата соговорника. Може да состави јасен и детален текст на широк спектар на теми и да […]

Македонски јазик за странци Б1

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи ако се употребува јасен и стандарден јазик и ако станува збор за познати теми од областа на работата, училиштето, слободното време, итн. Може да се справи со повеќето вообичаени ситуации при патување во земјите каде што се зборува конкретниот јазик. Може да срочи едноставен, поврзан текст на […]

Шпански јазик Б1

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи ако се употребува јасен и стандарден јазик и ако станува збор за познати теми од областа на работата, училиштето, слободното време, итн. Може да се справи со повеќето вообичаени ситуации при патување во земјите каде што се зборува конкретниот јазик. Може да срочи едноставен, поврзан текст на […]

Германски јазик Б1

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи ако се употребува јасен и стандарден јазик и ако станува збор за познати теми од областа на работата, училиштето, слободното време, итн. Може да се справи со повеќето вообичаени ситуации при патување во земјите каде што се зборува конкретниот јазик. Може да срочи едноставен, поврзан текст на […]

Француски јазик Б1

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи ако се употребува јасен и стандарден јазик и ако станува збор за познати теми од областа на работата, училиштето, слободното време, итн. Може да се справи со повеќето вообичаени ситуации при патување во земјите каде што се зборува конкретниот јазик. Може да срочи едноставен, поврзан текст на […]

Италијански јазик Б1

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи ако се употребува јасен и стандарден јазик и ако станува збор за познати теми од областа на работата, училиштето, слободното време, итн. Може да се справи со повеќето вообичаени ситуации при патување во земјите каде што се зборува конкретниот јазик. Може да срочи едноставен, поврзан текст на […]

Англиски јазик Б1

Кандидатот се оспособува да ги разбере главните идеи ако се употребува јасен и стандарден јазик и ако станува збор за познати теми од областа на работата, училиштето, слободното време, итн. Може да се справи со повеќето вообичаени ситуации при патување во земјите каде што се зборува конкретниот јазик. Може да срочи едноставен, поврзан текст на […]

Македонски јазик за странци А2

Кандидатот се оспособува да разбере реченици и често употребувани изрази кои се однесуваат на области од негова/нејзина непосредна средина (на пример: податоци за себе и семејството, пазарување, блиска околина, работа). Може да се разбере во едноставни и вообичаени ситуации кои подразбираат едноставна и директна размена на информации во врска со познати и вообичаени работи. Може […]

Шпански јазик А2

Кандидатот се оспособува да разбере реченици и често употребувани изрази кои се однесуваат на области од негова/нејзина непосредна средина (на пример: податоци за себе и семејството, пазарување, блиска околина, работа). Може да се разбере во едноставни и вообичаени ситуации кои подразбираат едноставна и директна размена на информации во врска со познати и вообичаени работи. Може […]

Германски јазик А2

Кандидатот се оспособува да разбере реченици и често употребувани изрази кои се однесуваат на области од негова/нејзина непосредна средина (на пример: податоци за себе и семејството, пазарување, блиска околина, работа). Може да се разбере во едноставни и вообичаени ситуации кои подразбираат едноставна и директна размена на информации во врска со познати и вообичаени работи. Може […]

Француски јазик А2

Кандидатот се оспособува да разбере реченици и често употребувани изрази кои се однесуваат на области од негова/нејзина непосредна средина (на пример: податоци за себе и семејството, пазарување, блиска околина, работа). Може да се разбере во едноставни и вообичаени ситуации кои подразбираат едноставна и директна размена на информации во врска со познати и вообичаени работи. Може […]

Италијански јазик А2

Кандидатот се оспособува да разбере реченици и често употребувани изрази кои се однесуваат на области од негова/нејзина непосредна средина (на пример: податоци за себе и семејството, пазарување, блиска околина, работа). Може да се разбере во едноставни и вообичаени ситуации кои подразбираат едноставна и директна размена на информации во врска со познати и вообичаени работи. Може […]

Англиски јазик А2

Кандидатот се оспособува да разбере реченици и често употребувани изрази кои се однесуваат на области од негова/нејзина непосредна средина (на пример: податоци за себе и семејството, пазарување, блиска околина, работа). Може да се разбере во едноставни и вообичаени ситуации кои подразбираат едноставна и директна размена на информации во врска со познати и вообичаени работи. Може […]

Македонски јазик за странци А1

Кандидатот се оспособува да разбере и употреби познати секојдневни изрази и едноставни реченици за да ги задоволи потребите од конкретен тип. Може да се претстави себеси и другите и може да постави и одговори на прашања од личниот живот како на пример каде живее, луѓето кои ги познава и предметите коишто ги поседува. Може да […]

Шпански јазик А1

Кандидатот се оспособува да разбере и употреби познати секојдневни изрази и едноставни реченици за да ги задоволи потребите од конкретен тип. Може да се претстави себеси и другите и може да постави и одговори на прашања од личниот живот како на пример каде живее, луѓето кои ги познава и предметите коишто ги поседува. Може да […]

Германски јазик А1

Кандидатот се оспособува да разбере и употреби познати секојдневни изрази и едноставни реченици за да ги задоволи потребите од конкретен тип. Може да се претстави себеси и другите и може да постави и одговори на прашања од личниот живот како на пример каде живее, луѓето кои ги познава и предметите коишто ги поседува. Може да […]

Француски јазик А1

Кандидатот се оспособува да разбере и употреби познати секојдневни изрази и едноставни реченици за да ги задоволи потребите од конкретен тип. Може да се претстави себеси и другите и може да постави и одговори на прашања од личниот живот како на пример каде живее, луѓето кои ги познава и предметите коишто ги поседува. Може да […]

Италијански јазик А1

Кандидатот се оспособува да разбере и употреби познати секојдневни изрази и едноставни реченици за да ги задоволи потребите од конкретен тип. Може да се претстави себеси и другите и може да постави и одговори на прашања од личниот живот како на пример каде живее, луѓето кои ги познава и предметите коишто ги поседува. Може да […]

Англиски јазик А1

Кандидатот се оспособува да разбере и употреби познати секојдневни изрази и едноставни реченици за да ги задоволи потребите од конкретен тип. Може да се претстави себеси и другите и може да постави и одговори на прашања од личниот живот како на пример каде живее, луѓето кои ги познава и предметите коишто ги поседува. Може да […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА БРАВАРСКИ ПРОИЗВОДИ И КОНСТРУКЦИИ

Програмата овозможува стручно оспособување за Изработувач на браварски производи и конструкции  и истата е со тримесечно времетраење, односно 300 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се  во функција на практичната обука,  која  пак се изведува во браварска работилница и на терен во реални услови. Учесникот со програмата ќе  се оспособи да ја планира, организира […]

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Програмата Производител на млеко и млечни производи  е со времетраење од 300 часови,  од кои 60 чaсa стручно теоретска настава, 222 часа практична настава и 18 часа проверка на стекнатите компетенции, распоредени во   конципирани  поодделни тематски целини. Тематските целини се базираат на резултати на учење со теоретски минимум во секоја тематска целина во функција на […]

Пожарникар

Програмата се заснова на стандарди потребни за  сaмостојно извршување на работите и работните задачи пожарникар, во непосредно учество во спроведување на мерките  за заштита од пожар, спречување на настанување на пожар и експлозии, локализирање и гасење на пожари, спасување на имоти и лица загрозени од пожар и елементарни непогоди. Истата   е со четири месечно времетраење, […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата овозможува работно оспособување за извршување на занимањето козметичар за нега на лице и тело во алон за козметика. Програмата се темели на стандарди за занимањето кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведуваат во салони за козметика. Програмата е […]

Шминкер

Програмата за занимањето шминкер се темели на стандардите за занимањето кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини и практична обука во времетраење од 210 часа. Содржините од стручната теорија се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во салони за шминкање. По успешното завршување учесникот во програмата ќе […]

Декоративен Маникир

Програмата има за цел да го оспособи учесникот за самостојно извршување на работи и работни задачи декоративен маникир  во салон за декоративен маникир или да се самовработи отварајќи сопствен бизнис. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини со вежби кои се реализираат во училницa/ кабинет, и   практична обука која се реализира во салон. Програмата е со тримесечно […]

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Програмата е Модуларна и овозможува изучување и утврдување на степенот на познавање на англискиот јазик, според стандардите дефинирани со Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR). По завршување на обуката  учесникот се стекнува со компетенции по англиски јазик, и станува конкурентен на пазарот на трудот Програмата нуди интерактивна обука  и пристап кој овозможува инвентивност и […]

АВТОМЕХАНИЧАР ЗА КЛАСИЧНИ МОТОРНИ СИСТЕМИ НА ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА

Програмата за работно оспособување за занимањето автомеханичар се за класични моторни системи патнички возила темели на стандардите за занимањето кои се постигнуваат преку обука со стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука, која пак се изведува во автомеханичарски сервис за патнички  возила, Програмата е со времетраење од […]

НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА

Програмата овозможува работно оспособување за негувател/ка на стари и немоќни лица истата е со  тримесечно времетраење, односно 340 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во домови за сместување   или дневен престој на стари и немоќни лица. Учесникот во програмата […]

Помошник козметичар

Програмата за работно оспособување за извршување на работни задачи од областа на козметиката за занимањето козметичар. Програмата е со тримесечно времетраење, односно 250 часа и се темели на стандарди за занимање кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и практична обука во козметички салон. По успешното завршување на програма учесникот […]

Шминкер

Програмата за  занимањето шминкер се темели на стандардите за занимањето кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини и практична обука во времетраење од 220 часа. Содржините од  стручната теорија се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во салони за шминкање. По успешното завршување учесникот во програмата ќе […]

Фризер за жени и мажи

Времетраењето на програмата е 220 часа која ќе се реализира во период од три месеци. Содржините од стручниот дел ќе се реализираат во училница во просториите на Отворениот граѓански универзитет “Крсте Мисирков„ – Битола, а практичниот дел од обуката ќе се изведува во опремен фризерски салон. Програмата е прилагодена според изготвен стандард на занимање. Основната […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА ВЕБ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

Програмата Изработувач на ВЕБ и интернет маркетинг се темели на стручно теоретски содржини и практична обука и истата е со времетраење од 230 часа. Обуката се изведува  во современо опремена училници со потребна ИТ технологија. Учесникот во обуката ќе се оспособи да ги користи софтверите за изработка на ВЕБ страници, дизајнирање на проспекти, рекламни флаери, […]

Фризер за жени и мажи

Програмата “Фризер за жени и мажи” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Основнат цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и скалп, потстрижува коса, обликува и фенира, обликува и фазонира брада и […]

Негувател/ка на деца со пречки во развојот

Програмата овозможува работно оспособување за  Негувател/ка на деца со пречки во развојот   и истата е со  тромесечно времетраење, односно 450 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на вежбите и практичната обука која пак се реализра во семејства или институции во кои се згрижуваат деца со пречки […]

Негувателка на деца

  Програмата овозможува работно оспособување за  Негувателка на деца    и истата е со  тромесечно времетраење, односно 360 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на вежбите и практичната обука. Стручно теоретските содржини се темелат на современи научни сознанија од детските психосоцијални карактеристики на детето и педагогијата за […]

Маникир и педикир

Содржините од теоретскиот дел од програмата ќе се реализираат во училница – кабинет во просториите на Отворениот граѓански универзитет “Крсте Мисирков„ – Битола а практичниот дел ќе се реализира во опремен козметички салон. Програмата содржи 220 часа која ќе се реализира во четири месеци. Програмата е прилагодена според изготвен стандард на занимање и основна цел […]

Изработувач на лимарси производи и лимени покривни конструкции

Програмата овозможува работно оспособување за Лимар  и истата е со тримесечно времетраење, односно 300 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се  во функција на практичната обука,  која  пак се изведува во рлимарска работилница и терен во реални услови. Учесникот со програмата ќе  се оспособи да ја планира,организира и извршува работни задачи на производство на […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата за козметичар за нега на лице и тело се состои од 6 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  цели ги опфаќа  целите од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот односно кандатот за стекнување знаења и вештини од областа на козметиката.  Целокупната обука трае 480 часа.Главна цел на оваа програма е […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата овозможува работно оспособување на учесниците за самостојнa работа козметичар во козметички салон, или можност за самовработување. Програмата е со четиримесечно  времетраење односно 400 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведуваат во реални услови, салон за козметика. По успешното завршување […]

Козметичар за нега на лице и тело

Опис на програмата. Програмата за Козметичар на нега на чице и тело се состои од седум тематски целини, а проверката на постигнувањето на цели ги опфаќа сите цели од тематски целини. Целите на програмата се насочени кон учесникот, односно кандидатот за стекнување знаење и вештини од областа на козметичарството. Целокупната обука трае 480 часа. Главна […]

Електромеханичар за термички и разладни уреди

Програмата овозможува работно оспособување за Електромеханичар за термички и разладни уреди  и истата е со  тромесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во електромехaничарски сервис или сервис за бела техника. Стручно теоретската настава ја изведуваат наставници […]

Шминкер

Програмата за  занимањето шминкер се темели на стандард за занимањето кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини и практична обука. Содржините од  стручната теорија се реализираат во опремена училница/кабинет и се во функција на практичната обука. Практичната обука се изведува во салони за шминкање. Програмата е со 250 часа или тримесечно времетраење. Прогамата е прилагодена […]

Изработувач на мебел

Програмскиот документ содржи  6 тематски целини. Основната цел на програмата изработувач на мебел е стекнување на знаења и развивање на вештини за изготнување на производи од плочест материјал и дрво .Програмата е практично ориентирана преку практичната обука и теоретската настава и истата води кон стекнување на сертификат за изработувач на мебел. Практичната обука ја реализира […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР/ПЕДИКИР

Програмата за работно оспособување за самостојно извршување на работи и работни задачи Декоративен маникир/педикир опфаќа стручно теоретски содржини со вежби кои се реализираат во училницa/кабинет, и истите се во функција на практичната обука која се реализира во салон. Програмата е со тримесечно времетраење, односно 270 часа. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи […]

Пчелар

Програмата дава можност учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при подигање на пчеларник, работа во пчеларско производство, примена на стандарди и контрола на производството, правилно користење на машините, опремата и алатот за работа и основите за водење на мал бизнис. Програмата е со времетраење од два и […]

Оператор за веб дизајн

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за графички и веб дизајн во функција на понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за графичко дизајнирање на брошури, флаери, логоа и дизајн, односно програмирање на веб сајт кој ќе биде […]

Масер

Програмата за работно оспособување за самостојно извршување на работи и работни задачи масер  за лице и тело во салон за масажа и   опфаќа стручно теоретски содржини со вежби кои се реализираат во училницa/кабинет и истите се во функција на практичната обука која се реализира во реални услови-салон за масажа или козметички салон. Програмата е со […]

Службеник во книговодство

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Службеник во книговодство  и истата е со тромесечно времетраење, односно 380 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница / кабинет и се во функција на практичната обука која пак се реализира преку практични вежби од книговодствени работи со сертифицирани (овластени) сметководители за различни видови трговски […]

Масер

Програмата за работно оспособување за самостојно извршување на работи и работни задачи масер  за лице и тело во салон за масажа, или за самовработување,  опфаќа стручно теоретски содржини со вежби кои се реализираат во училницa/кабинет и истите се во функција на практичната обука која се реализира во реални услови-салон за масажа. Програмата е со тримесечно […]

Декоративен маникир

Програмата има за цел да го оспособи учесникот за самостојно извршување на работи и работни задачи декоративен маникир  во салон за декоративен маникир или да се самовработи отварајќи сопствен бизнис. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини со вежби кои се реализираат во училницa/ кабинет, и   практична обука која се реализира во салон. Програмата е со тримесечно […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот за самостојнa работа Козметичар за нега на лице и тело, и истиот ќе може да работи  во козметички салон, или да се самовработи. Програмата е со шест месечно времетраење односно, 750 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука […]

Фризер за жени и мажи

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер за жени и мажи  и истата е со  шестмесечно времетраење, односно 640 часа, од кои 120 часа опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е застапена со 448 часа, се изведува во фризерски салони кај реномирани фризери – […]

Монтер на водоводна и санитарна инсталација

Програмата овозможува работно оспособување за Mонтер на водоводна и санитарна инсталација  и истата е со  тромесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во браварско инсталатерска  работилница. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да […]

Шминкер

Програмата за  занимањето шминкер се темели на стандард на занимање кое се стекнува преку стручно теоретски содржини и практична обука. Содржините од  стручната теорија се реализираат во опремена училница/кабинет опремен да функционира и практичната обука. Практичната обука се изведува во салони за шминкање. Програмата е со 250 часа или тримесечно времетраење. Прогамата е прилагодена според […]

Пожарникар

Програмата се заснова на стандардите 5411 (дадени во Национална класификација на занимањата, државен завод за статистика 2011), потребни за  сaмостојно извршување на работите и работните задачи пожарникар, во непосредно учество за спроведување на мерките за заштита од пожар, спречување на настанување на пожар и експлозии, локализирање и гасење на пожари, спасување на имоти и лица […]

OПЕРАТОР СО ИНФОРМАТИЧКО КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА И ОПРЕМА

Програмата дава можност учесниците да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на информатичко компјутерска опрема и нејзино креативно користење во работата. Програмата е со времетраење од 200 часа, и се состои од стручно теоретски содржини и практична примена на стекнатите знаења во современо опремен кабинет – училница, така што овозможува Учесниците во […]

Помошник козметичар

Програмата овозможува работно оспособување за извршување на занимањето помошник козметичар во салон за козметика под надзор. Програмата се темели на стандарди за занимањето кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведуваат во салони за козметика. Програмата е со времетраење од […]

Нега на стари лица

Програмата овозможува работно оспособување за извршување на занимањето неговател на стари лица во домашни услови и во посебни установи кои послужуваат нега за стари лица. Програмата се темели на стандарди за занимањето кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува […]

Шминкер

Програмата за занимањето шминкер се темели на стандард на занимање кое се стекнува преку стручно теоретски содржини и практична обука. Содржините од стручната теорија се реализираат во училница/кабинет и истите се во функционира и практичната обукакоја пак се изведува во салони за шминкање. Програмата е со 250 часа или тримесечно времетраење. Прогамата дава можност учесникот […]

Келнер гастроном

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники на угостителското послужување како и правилно користење на опремата и инвентарот за послужување.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за келнер гастроном.   Времетраењето на […]

Ѕидар-фасадер на класична и староградска градба

Програмата овозможува стручно оспособување за занимањето Ѕидар-Фасадер за класични и страоградски градби и истата е со тримесечно времетраење, односно 380 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се  во функција на практичната обука,  која  пак се изведува на плато и на терен во реални услови. По успешното завршување на програма учесникот ќе  биде оспособен да […]

Декоративен маникир/педикир

  Програмата за работно оспособување за самостојно извршување на работи и работни задачи Декоративен маникир/педикир  во козматички салон за маникир/педикир или да се самовработи отварајќи сопствен бизнис.  Програмата опфаќа стручно теоретски содржини со вежби кои се реализираат во училницa/кабинет, и истите се во функција на практичната обука која се реализира во салон. Програмата е со […]

Шминкер

Програмата за  занимањето шминкер се темели на стандард на занимање кое се стекнува преку стручно теоретски содржини и практична обука. Содржините од  стручната теорија се реализираат во училница/кабинет и истите се во функционира и практичната обукакоја пак  се изведува во салони за шминкање. Програмата е со 250 часа или тримесечно времетраење. Прогамата дава можност учесникот […]

Заварувач (рачно, елетролачно и пламено заварување)

Програмата овозможува работно оспособување за Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување)  и истата е со  тромесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во браварско – заварувачко работилница. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи […]

Неговател/ка на стари и немоќни лица

  Програмата овозможува работно оспособување за неговател/ка на стари и немоќни лица истата е со  тримесечно времетраење, односно 340 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во домови за сместување    или дневен престој и грижа на стари и немоќни лица. […]

МОНТЕР НА СОЛАРНИ ТОПЛОВОДНИ И ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Монтер на соларни топловодни и фотонапонски системи и истата е со тромесечно времетраење, односно 380 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница /кабинет и се во функција на практичната обука која пак се реализира преку практични вежби од областа на монтажата и одржувањето на сончевите […]

Оџачар

Програмата се заснова на стандардите потребни за  сaмостојно извршување на работите и работните задачи оџачар, во непосредно учество во спроведување на мерките  за заштита од пожар, спречување на настанување на пожар и експлозии, локализирање и гасење на пожари од запалени оџаци, спасување на имоти и лица загрозени од пожар од запалени оџаци, чадоводни објекти, котли […]

Козметичар за нега на лице и тело

Основната цел на програмата козметичар за нега на лице и тело е стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката и нивно самостојно работење во дејноста. Содржините од теоретскиот дел од програмата ќе се реализираат во училница – кабинет во просториите на Отворениот граѓански универзитет, а практичниот дел ќе се реализира во опремен козметички салон. […]

Шминкер

Со посебната програма – шминкер учесниците низ теортска и практична обука ќе се стекнат со знаење и вештини кои се потребни за самостојно работење за оваа дејност. Содржините од теоретскиот дел од програмата ќе се реализираат во училница – кабинет, а практичниот дел ќе се реализира во опремен салон за шминкање. Програмата содржи 220 часа […]

Декоративен маникир

Програмата има за цел да го оспособи учесникот за самостојно извршување на работи и работни задачи декоративен маникир  во салон за декоративен маникир или да се самовработи отварајќи сопствен бизнис. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини со вежби кои се реализираат во училницa/ кабинет, и   практична обука која се реализира во салон. Програмата е со тримесечно […]