Масер за козметичка масажа

    Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во центрите за масажа, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да применува различни масерски постапки. Да применува стручна терминологија […]

Масер за козметичка масажа

Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во центрите за масажа, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да применува различни масерски постапки. Да применува стручна терминологија и работни […]

Шминкер

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Шминкер, со кои ќе може самостојно да ja организира сопствената работа, да го подготвува салонот и клиентот за шминкање, да советува клиенти за избор на шминка, да подготвува и изведува шминка на лице, да комуницира со клиентите, да води грижа […]

Шминкер

Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособување на учесникот во областа на козметичките услуги за шминкање и разубавување на професионално ниво. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава во козметички салон, како и во предавални, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата […]

Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за „Личен асистент на  /лица со попречености” има за цел да ги оспособи кандидатите за давање на социјални услуги со кои ќе обезбедат независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата и вршење на секојдневните активности на лица со потешка и најтешка физичка попреченост Времетраењето на програмата е 150 часа и опфаќа […]

Кројач на женска облека

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Кројач на женска облека, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, спроведува технолошки процес на кроење, крои женски здолништа, панталони и фустани, подготвува текстилен материјал за кроење, комуницира со клиенти и со деловни […]

Шивач на женска облека

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Шивач на женска облека, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, работи во тим за изведување на различни техники на шиење на здолништа, панталони и фустани, подготвува текстилен материјал, комуницира со клиенти и […]

Инсталатер за греење, климатизација и вентилација со вештини за енергетска ефикасност на објекти

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења за термотехнички основи, пренос на топлина, термоизолациони материјали. Елементарни пресметки на коефициенти на премин на топлина на хомогени и нехомогени површини и пресметка на потребна топлина за греење. Запознавање со опрема и уреди за централно греење (котли, загревни уреди и цевна мрежа). Монтирање на централно, електрично […]