OПЕРАТОР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на компјутерските мрежи.

Програмата започнува со изучување на типови на компјутерски мрежи според големината, начинот на поврзување, начинот на пристап како и нивната архитектура.

После тоа програмата продолжува со изучувaње на мрежната опрема и различните медиуми за пренос.

Следна работа која ќе се научи се мрежните сервиси и мрежните протоколи.

На крајот на програмата е опфатена приватноста и безбедноста на интернет, разните облици на компјутерски криминал, како и мерките за заштита.

Целокупната обука ќе се одвива во компјутерски училници опремени со потребната компјутерска и мрежна опрема.

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука.

Времетраење на програмата е 104 часа: 48 часа се посветени на теоретска настава, 56 часа се практична обука.

 

Оценувањето и вреднувањето на постигнатиот успех на учесникот при неговото следење на програмата се спроведува преку проверка на знаење (писмено и практично).

На крајот од обуката се спроведува завршен испит – кој исто така има писмен и практичен дел и преку него се проверува комплетно стекнатото знаење и вештина на кандидатот.

По завршувања на програмата и положениот завршен испит, учесниците се стекнуваат со сертификат „ОПЕРАТОР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ“.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено средно четиригодишно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

48

Пракса

80

Оценување

Вкупен број на часови

128

Датум на верификација

02/07/2020

Куманово

ПРOГРАМЕР ВО JAVA

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content