Собар/ка

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники и методи при одржување на хигиена во домаќинства и хотелски соби како и правилно користење на средствата за одржување на опремата и инвентарот во истите.

Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат за Собар/ка.

 

Времетраењето на програмата за реализација на посебната програма е 80 часа од кои 24 часа се стручна теорија, 48 часа се практична обука во реални работни услови и 8 часа се наменети за оценување.

Вреднувањето на постигнувањето на учесникот се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку проверка на стекнатото знаење, а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се дефинираат стекнатите вештини и компетенции. По успешно положен завршен испит учесникот се стекнува со сертификат Собар/ка.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

–       планира, подготвува и изведува работи во секторот за одржување на соби

–       врши проверка на квалитетот на чистење на доделените соби

–       комуницира со гости, менаџери, претпоставени

–       применува висок степен на ефикасност во работењето

–       води евиденција за доделени соби

–       применува правила за чистење на простории кои се доделени

–       практикува правила за чистење на соба за одреден временски период

–       чисти според стандарди и процедури, достапни соби, зафатени соби и празни соби

–       мести кревет според стандарди и процедури

–       брише прашина, прозорци, врати, чисти тоалети, чисти со правосмукалка според стандарди и процедури

–       врши требување и набавка од магацинот за потребите во собите

–       ја одржува количката чиста и снабдена со потребните материјали

–       ги применува правилата за чисти и уредни униформи

–       применува правила за размена и чување на клучевите од собите

–       постапува според процедури со предметите на гостите

применува и разбира стручни термини од собната услуга

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот да има завршено најмалку основно образование

Возраст над 18 години, психофизички здрав и да поседува уреден санитарен преглед.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

24

Пракса

48

Оценување

8

Вкупен број на часови

80
По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

–       планира, подготвува и изведува работи во секторот за одржување на соби

–       врши проверка на квалитетот на чистење на доделените соби

–       комуницира со гости, менаџери, претпоставени

–       применува висок степен на ефикасност во работењето

–       води евиденција за доделени соби

–       применува правила за чистење на простории кои се доделени

–       практикува правила за чистење на соба за одреден временски период

–       чисти според стандарди и процедури, достапни соби, зафатени соби и празни соби

–       мести кревет според стандарди и процедури

–       брише прашина, прозорци, врати, чисти тоалети, чисти со правосмукалка според стандарди и процедури

–       врши требување и набавка од магацинот за потребите во собите

–       ја одржува количката чиста и снабдена со потребните материјали

–       ги применува правилата за чисти и уредни униформи

–       применува правила за размена и чување на клучевите од собите

–       постапува според процедури со предметите на гостите

применува и разбира стручни термини од собната услуга

Датум на верификација

01/08/2018

Скопје

Шминкер

ШМИНКЕР

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content