Ш М И Н К Е Р

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за шминкер во козметичките и други салони. Програмата ги опфаќа сите работни задачи и техники на шминкање. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Шминкер и опфаќа стручно теоретски содржини и практичната обука.
По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи самостојно да подготвува, организира и извршува работни задачи;рационално користи материјали, опрема и време; комуницира со корисниците на услуги;приготвува клиент; шминка; приготвува целни и специјални шминки; слика по лице и советува клиентите за индивидуална шминка и за изборот на производи и прибор за шминкање; гарантира за квалитетот на извршените работи и услуги и одговара за нив; да работи во согласност со нормативите; да извршува работите во согласност со прописите за заштита на работната средина и околината, да ги познава правата од работен однос, комуникација со соработници и сл.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот да има завршено најмалку основно образование
Возраст над 15 години и да е психофизички здрав.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

30

Пракса

80

Оценување

0

Вкупен број на часови

0

Датум на верификација

17/01/2020

Струмица

Фризер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content