КОМПОСТИРАЊЕ

Програмата „Компостирање“ се состои од 200 часа, од кои 105 часа се теоретски дел, a 95 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 3 (три) месеци. Целта на оваа програма е кандидатот да стекне компетенции за компостирање на органски отпад. По реализација на програмата  кандидатот може да се вработи во комунални и […]

СУШЕЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

Програмата „Сушење на овошје и зеленчук“ се состои од 225 часа, од кои 125 часа се теоретски дел, a 100 часа се практична настава . Периодот на реализација на програмата е 3 (три) месеци. Целта на оваа програма е кандидатот да стекне компетенции за сушење на овошје и зеленчук. По реализација на програмата  кандидатот може […]

Фризер

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за фризер. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за фризер. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи самостојно да подготвува, организира и извршува работни задачи; рационално користи […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во декоративниот маникир и педикир, како и правилно користење на средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Учесникот ќе се стекне со компетенции за правилно примена на правилата и прописите за заштита и безбедност при работа како и […]

ШМИНКЕР

Програмата овозможува обука на учесниците преку теоретска обука и практична работа да  се стекнат со знаења, вештини и компетенции кои ќеимпомогнат по завршување на  обуката самостојно да ги извршуваат работни задачи во козметички салон: применуват санитарно технички норми за работа во дејноста лични услуги, применуват хигиенски услови за работа, техничка опременост и организација на работниот […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување […]

Ш М И Н К Е Р

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за шминкер во козметичките и други салони. Програмата ги опфаќа сите работни задачи и техники на шминкање. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Шминкер и опфаќа стручно теоретски содржини и практичната обука. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники водекоративниот маникир и педикир, како и правилно користење насредства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за декоративен маникир и педикир. […]

Maсер во козметички салон

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во масажата, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати, матерјали и инвентар.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за масер во […]

Фризер за жени и мажи

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции зазанимањето Фризер и да се оспособи за самостијна работа во фризерски салон.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука која се изведува во простор соодветен на барањата на стандардите за простор и опрема и води до стекнување […]