Шминкер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката.
Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање, да објаснуваат техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот; да идентификуваат прибор и производи за шминкање и правилно да ги применуваат; да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот и да воспоставуваат добра комуникација со своите клиенти и соработници.
Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот.
Програмата за “Шминкер”е составена од 250 часа од кои 55 часови таоретска настава и 195 практична настава. Програмата е организирана во 4 модули. Модул 1. Основни познавања за занимањето шминкер. Модул 2. Анатомија и физиологија на кожа. Модул 3. Техники на шминкање. Модул 4. Целна и специјална шминка.
Програмата се реализира во простор опремен со нагледни средства за теоретскиот дел и козметички салон за практичниот дел. Во реализација на програмата ќе се применуваат современи наставни форми и методи, кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење на обуката. Оценувањето на постигањата на кандидатите ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, усно и писмено, преку практична работа и завршен испит. Услов за полагање на завршен испит е учесниците да ги поминат сите модули. За секој кандидат се води портфолио.
Стручно-теоретскиот дел од посебната програма ќе го реализира наставен кадар,лице со завршени студии по медицина, практичниот дел од обуката: ќе го реализира козметичар шминкер со минимум 5 години работно искуство, со мајсторски испит. По успешно завршување на програмата се полага завршен испит со што учесникот се стекнува со сертификат за работна оспособеност за Шминкер.

Верификацијата истекува во јануари 9, 2026

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Pjesëmarrësi duhet të ketë përfunduar të paktën një nivel arsimor bazë dhe të jetë 15 vjeç

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

55

Пракса

195

Оценување

Вкупен број на часови

250

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content