Службеник во сметководство

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата „Службеник во сметководство“ е да овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да изработува документација за трговски друштва кои се занимаваат со производство, трговија, набавка, продажба на суровини, испорака, продажба на стока и услуги и сите промени што овозможува учесникот административно за време на обуката да следи и операционализира промени во потребни сметководствени процеси, спроведува законска регулатива, соработува со вработени и тимот во компанија,  деловни партнери, институциите, клиенти со кои ќе разменува информации важни за ефикасно  извршување на работа, комуницира со клиенти и деловни партнери.

Времетраењето на програмата е 100 часа од кои 30 часа се теорија, 70 часа припаѓаат на практична обука.

Проверување на постигањата на учесниците во програмата ќе се реализира преку завршен испит. Завршниот испитот, исто така се состои од теоретски и практичен дел.

Теоретскиот дел од испитот се состои од проверка на знаењето од предметите кои се составен дел од програмата за обука. Практичниот дел од испитот подразбира проверка на стекнатите знаења на соодветна локација. По успешно положениот завршен испит учесникот ќе се стекне со сертификат – „Службеник во сметководство“.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесници во програмата можат да бидат лица со:

-завршено најмалку четиригодишно средно образование,

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

30

Пракса

70

Оценување

0

Вкупен број на часови

100

Датум на верификација

03/02/2021

Скопје

ШМИНКЕР

Ракувач на багер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content