РАКУВАЧ СО CNC МАШИНИ

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења, вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови на СNС машини, безбедно и правилно користење на опремата при изработката на различните делови, склпови и потсклопови,  почитување на безбедноста и користење на зачтитна опрема при работа со СNС машини.

Програмата се темели на реалните стандарди на занимањето кои се постигнуват преку стручно теоретски содржини и практични обуки во времетраење од 320 часа, и води до стекнување на сертификат – РАКУВАЧ СО СNС МАШИНИ. Дел од содржините на стручните теоретски обуки се реализират во кабинет и се во функција на практичните обуки кои пак се изведуват во работните простории со соодветен простор и опрема (СNС машина) за извршување на обуката.                               Бидејки целта на програмата е стекнување на практични вештини и знаења неопходно е одредени стручно теоретски содржини да бидат споени со практичната обука.

Учесници во програмата се лица со наполнети 18 години и со завршено минимум средно образование – занимање или било кое друго средно образование.

По успешното завршување на програмата учесникот во програмата ке се оспособи за смостојно ракување (оперирање) со СNС машини односно ке се обучи за читање на техничка документација (технички цртежи) самостојно планирање, организирање и спроведување на зададените техничко технолошки задачи при производството на различните делови, склопови и потсклопови применувајки ги при тоа сите законски обврски, правила и прописи за безбедно работење користење на заштитната опрема водејќи грижа за сопственото здравје, здравјето и безбедноста на другите лица водејќи правилен однос кон  средствата за производство (машините), алатите, опремата и другите материјални добра со кои располагаме и работиме. По завршување на програмата се полага завршен испит со чиј позитивен исход учесникот се здобива со сертификат – „РАКУВАЧ СО СNС МАШИНИ“ .

Вреднувањето на постигнувањата кај учесниците се спроведува во текот на обуката и на крајот на реализираната програма.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Наполнети 18 години

Минимум средно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

95

Пракса

225

Оценување

Вкупен број на часови

320

Датум на верификација

22/09/2020

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content