РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови апарати за заварување, безбедно и правилно користење на опремата при заварување на различните видови на материјали, почитување на безбедноста и користење на соодветната заштитна опрема при работа со различните видови на апарати и материјали.

Програмата се темели на реалните стандарди на занимањето кои се постигнуват преку стручно теоретски содржини и практични обуки во времетраење од 240 часа и води до стекнување на сертификат  “Ракувач со апарати за заварување“. Дел од содржините на стручните теоретскиски обуки се реализират во кабинети и се во функција на практичните обуки кои пак се изведуват во работните простории со соответени услови и опрема (апарати за заварување) за извршување на соответната обуката. Бидејки целта на програмата е стекнување на практични вештини и знаења неопходно е одредени стручно теоретски содржини да бидат споени со практичната обука.

Учесници во програмата се лица со наполнети 18 години и со заврчено минимум  основно образование.

По успешното завршување на програмата учесникот во програмата ке се оспособи за смостојно управување (оперирање) со апарати за заварување, односно ке се обучи за извршување на сите видови заварувања, самостојно планирање, организирање и спроведување на зададените техничко технолошки операции при заварувањето на различните делови, склопови и потсклопови применувајки ги при тоа сите законски обврски, правила и прописи за безбедно работење користење на заштитната опрема водејки грижа за сопственото здравје, здравјето и безбедноста на другите лица водејки правилен однос кон  средствата за производство (апаратите за заварување), опремата и другите материјални добра со кои располагаме и работиме. По завршување на програмата се полага завршен испит со чиј позитивен исход учесникот се здобива со сертификат- Ракувач со апарати за заварување.

Вреднувањето на постигнувањата кај учесниците се спроведува во текот на обуката и на крајот на реализираната програма

Верификацијата истекува во август 21, 2026

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Shtetësia e R. Maqedonisë

Të paktën 18 vjeç

Arsimi minimal fillor

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

62

Пракса

178

Оценување

0

Вкупен број на часови

240

Датум на верификација

21/08/2023

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content