Ракувач на дигалка, мостен кран и кран со столб или кула

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

 

Главна цел на програмата е учесникот

 

да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со дигалка и манипулација  со различни видови товар.

Времетраењето на програмата е 240 часа од кои 48 часа теоретска обука, 168 часа се практична обука во реални работни услови и 24 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива во училница со потребна современа опрема за изведување на настава. Практичната обука се изведува во работилница со соодветен простор за изведување на обуката.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку проверка на знаење со тестирање после теоретската обука, а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се дефинираат стекнатите вештини и компетенции. По успешно положен завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат „Ракувач на дигалка – Мостен Кран / Кран со столб или кула“.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

 

По успешното завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 • планира, организира и извршува работни задачи, самостојно и во соработка со претпоставените
 • управува мостни дигалки (кранови);
 • управува подвижни и неподвижни дигалки (кранови) со столб или кула;
 • рационално да ги користи опремата и времето,
 • комуницира со претпоставените и корисниците на услуги,
 • почитува правила и прописи во внатрешниот транспорт;
 • се грижи за навремено одржување во исправна состојба дигалките од овластени лица;
 • чита ознаки на амбалажата на стоката;
 • води и издава потребна документација за изведените работи,
 • квалитетно извршува работи и работни задачи и одговара за нив,
 • применува правила и прописи од безбедноста при работа, здравјето и лична заштита и заштитата на работната околина
 • набројува права од работен однос и можности за отварање и водење на мал бизнис

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 

Завршено основно образование и над 18 годишна возраст.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

48

Пракса

168

Оценување

24

Вкупен број на часови

240

 

По успешното завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 • планира, организира и извршува работни задачи, самостојно и во соработка со претпоставените
 • управува мостни дигалки (кранови);
 • управува подвижни и неподвижни дигалки (кранови) со столб или кула;
 • рационално да ги користи опремата и времето,
 • комуницира со претпоставените и корисниците на услуги,
 • почитува правила и прописи во внатрешниот транспорт;
 • се грижи за навремено одржување во исправна состојба дигалките од овластени лица;
 • чита ознаки на амбалажата на стоката;
 • води и издава потребна документација за изведените работи,
 • квалитетно извршува работи и работни задачи и одговара за нив,
 • применува правила и прописи од безбедноста при работа, здравјето и лична заштита и заштитата на работната околина
 • набројува права од работен однос и можности за отварање и водење на мал бизнис

Датум на верификација

20/05/2019

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content