Плочкар за керамички плочки

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники  за поправка на подлогата за поплочување, нанесување нова подлога и поплочување на подови и ѕидови и други елементи со керамички  плочки,  како и правилоно користење на опремата и алатот за работа.

 

Времетраењето на програмата е 250 часа од кои 50 часа теоретска обука, 185 часа се практична обука во соодветна работилница и 15 часа се наменети за оценување. Теоретскиот дел од програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците, а практичниот дел ќе се изведува од понеделник до петок. Теоретската обука се одвива во специјализирани простории во училиштето и неа ја изведува наставник, а практичната обука се спроведува во училишна работилница и градежен објект, под менторство на наставник и специјалист (инструктор) за плочкарски работи.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку проверка на знаење  за теоретската обука. По завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се проверат стекнатите вештини и компетенции. По успешно завршување на програмата учесниците се стекнуваат со сертификат „Плочкар за керамички плочки“.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 • самостојно ја организира својата работа;
 • рационално користи енергија, алат и време;
 • применува прописи за добра градежна и добра хигиенска практика;
 • применува прописи и опрема за заштита при работа;
 • правилно користи, одржува и чува алат и опрема за поставување на керамички плочки;
 • применува прописи за добра и квалитетна изведба;
 • применува прописи за квалитет на материјалите и нивно користење;
 • применува технолошки постапки за поставување на нови керамички плочки и целосно или делумно заменување на оштетени керамички плочки;

пополнува задолжителна техничка документација  точно и разбирливо.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 • минимум основно образование,

возраст од најмалку 17 години,

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

50

Пракса

185

Оценување

15

Вкупен број на часови

250

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 • самостојно ја организира својата работа;
 • рационално користи енергија, алат и време;
 • применува прописи за добра градежна и добра хигиенска практика;
 • применува прописи и опрема за заштита при работа;
 • правилно користи, одржува и чува алат и опрема за поставување на керамички плочки;
 • применува прописи за добра и квалитетна изведба;
 • применува прописи за квалитет на материјалите и нивно користење;
 • применува технолошки постапки за поставување на нови керамички плочки и целосно или делумно заменување на оштетени керамички плочки;

пополнува задолжителна техничка документација  точно и разбирливо.

Датум на верификација

11/03/2019

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content