ПЕКАР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на обуката е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции од занимањето пекар.

Учесникот по завршување на обуката ќе биде оспособен да работи во пекарската индустрија, угостителски објекти и хотели, пекари и пицерии.

Учесникот ќе биде оспособен за обработка на брашното и подготовка на различни видови теста за леб, бели печива, пица тесто и лиснато тесто. Ќе биде оспособен да користи разни техники и процеси на замесување и обработка на тестото. Ги познава технолошките процеси за подготовка на разни видови леб и бели печива, пици и лиснати теста. Лицето исто така ќе биде оспособено да ги чува и складира пекарските производи.

Поседува знаења од користење на разни видoви на зачини, семиња и зачински билки.

 

Применува стандарди со кои се контролира квалитетот и безбедносна исправност на брашното и додатоците кои се користат во подготовката на лебот и останатите бели печива,како и стандарди за одржување на хигиената. Ракува и одржува алати, апарати и опрема за производниот процес, како и ги применува стандардните процедури за чистење и дезинфекција на опремата, алатите и работните површини. Го разбира НАССР контролниот систем и неговото значење за производството

Комуницира со соработниците, клиентите и претпоставените.

Начин на реализација: Теоретскиот дел од обуката ќе се спроведува во времетраење од 53 часа, а практичниот дел од обуката во времетраење од 147  часа.

Проверката на знаењето ќе биде спроведен со завршен испит кој се состои од теоретски и практичен дел.

Учесникот ќе се стекне со Сертификат „Пекар “х

Верификацијата истекува во јуни 13, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Со завршено најмалку основно образование или I ниво НРК и возраст над 18 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

53

Пракса

147

Оценување

7

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

13/06/2022

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content