Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата опфаќа стекнување знаења, вештини и компетенции за планирање и испорачување на социо-здравствени услуги во делокругот на палијативна нега , Оваа програма е со времетраење од 250 часа од кои 90 часа стручно теоретски содржини кои се во функција на практичната обука која е со времетраење од 160 часа. Програмата за практична обука се изведува во домот на лицето под палијативна нега, центар или институции за сместување на лица кои имаат ваква потреба. Програмата ја изведуваат стручни лица со долгогодишно искуство и работа во палијативна нега. По успешното завршување на програмата Учесникот ќе се стекне со верифициран сертификат за Палијативен/а негувател/ка на изнемоштени лица.

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршувањето на  оваа обука учесникот ќе биде оспособен да:

 • планира, подготвува и организира сопствената работа самостојно во домот на негуваното лицеи/или под надзор на стручно лице во институции/установи за палијативна нега;
 • почитува и спроведува принципи за палијативна грижа согласно возраста, состојбата и карактеристиките на негувано лице;
 • познава, разбира и применува основни знаења за услугата помош и подршка во домашни услови и поддршка во секојдневните активности за палијативна нега на лицата;
 • спроведува активности за исполнување на слободното време, по препорака на стручни лица.
 • извршува своите задачи во согласност со етичките норми, релевантните законски стандарди, кодекси на работа и методи за добра комуникација со корисници те и семејствата, и се залага за препознавање и спречување на злоупотреба;
 • се грижи за квалитетот на извршената работа, безбедноста и здравјето на работната и животната околина и применува протоколи за заштита при работа во домот или установата.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 • завршено минимум основно образование
 • најмалку 18 годишна возраст

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

90

Пракса

160

Оценување

0

Вкупен број на часови

250

По завршувањето на  оваа обука учесникот ќе биде оспособен да:

 • планира, подготвува и организира сопствената работа самостојно во домот на негуваното лицеи/или под надзор на стручно лице во институции/установи за палијативна нега;
 • почитува и спроведува принципи за палијативна грижа согласно возраста, состојбата и карактеристиките на негувано лице;
 • познава, разбира и применува основни знаења за услугата помош и подршка во домашни услови и поддршка во секојдневните активности за палијативна нега на лицата;
 • спроведува активности за исполнување на слободното време, по препорака на стручни лица.
 • извршува своите задачи во согласност со етичките норми, релевантните законски стандарди, кодекси на работа и методи за добра комуникација со корисници те и семејствата, и се залага за препознавање и спречување на злоупотреба;
 • се грижи за квалитетот на извршената работа, безбедноста и здравјето на работната и животната околина и применува протоколи за заштита при работа во домот или установата.

Датум на верификација

23/12/2020

Штип

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content