Масер за козметичка масажа

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во центрите за масажа, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да применува различни масерски постапки. Да применува стручна терминологија и работни задачи, правила за безбедност и заштита при работа и здравје.

Теоретскиот дел ќе биде  реализиран од наставен кадар, согласно нормативот за наставен кадар за стручно образование, лекар по општа медицина, додека практичниот дел ќе биде рализиран од козметички техничар со стручно образование и пракса во оваа категорија.

Оспособувањето за масер подразбира обука на која што учесникот во програмата ќе добие знаења и вештини за примена на техники на масажа, масажни зафати, техника на масажа на поедини делови од телото, како и употреба на соодветникозметички производи за масажа. За време на обуката ќе се научи што значи професионален однос кон клиенти, успешна и квалитетна комуникација

Верификацијата истекува во февруари 21, 2026

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Pjesëmarrësit në program duhet të kenë përfunduar arsimin fillor

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

45

Пракса

75

Оценување

0

Вкупен број на часови

120

Датум на верификација

21/02/2023

Shtip

Шминкер

Фризер за жени

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content