Армирач

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции  за самостојно сечење,виткање,распоредување,кревање,поставување,врзување,наддавање и заварување на арматурни прачки,заварени мрежи и композитни материјали во армирани бетонски производи и конструкции.

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула:

Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени за теоретска настава за модул 1,  5 часа за практична настава за модул 1, а 175 часа се предвидени за практична настава за модул 2. Наставата се реализира од понеделник до петок . Теоретската обука се одвива во училница/кабинет опремен за теоретска настава под менторство на дипл.инж.по градежништво  а практичниот дел во рамките на компанијата под менторство на дипл.инж.по  градежништво, армирач со 3 год. работно искуство .Вреднувањето на постигањата на учесниците се спроведува со тест по завршување на модул 1 ,а со завршен испит по завршувањето на модул 2.По успешно положен тест и завршен испит се дефинираат стекнатите вештини и компентенции и учесниците се стекнуваат со сертификат  Армирач.

Верификацијата истекува во мај 12, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата е потребно да имаат завршено најмалку основно образование и наполнети 17 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

70

Пракса

180

Оценување

0

Вкупен број на часови

250

Датум на верификација

12/05/2022

-

Готвач

Плочкар

Автомеханичар

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content