Вештини за управување со човечки ресурси

Програмата за обука за вештини за развој на човечките ресурси претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обуката ќе се стекне со вештини: да ја организира сопствената работа, да го планира потребниот број и структура на вработените, да се анализираат и обликуваат работите и […]

Вештини за управување со човечки ресурси

Програмата за обука за вештини за развој на човечките ресурси претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обуката ќе се стекне со вештини: да ја организира сопствената работа, да го планира потребниот број и структура на вработените, да се анализираат и обликуваат работите и работните […]

Англиски јазик за возрасни

Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување знаења, компетенции и унапредување на јазичните и комуникациските вештини кај возрасни лица со интерактивен пристап во однос на англискиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на англискиот јазик по […]

Вештини за управување и развој на човечки ресурси

Вештини за управување и развој на човечки ресурси e комплексен процес, тесно испреплетен со други аспекти во бизнисот и е стратешки партнер во придонесот за реализација на поставените цели. Модулите овозможуваат учесниците да стекнат знаење и покажат разбирање за разновидните активности и функции на менаџментот на човечки ресурси,  да се планира потребниот број и структура на […]

ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА

Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршителите кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера со основните принципи на […]

Вештини за лидерство и јавен говор

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетентност за примена на основните техники за лидерство и јавен говор. Програмата опфаќа теоретски дел и практичен дел. Во теоретскиот дел се опишани најважните делови поврзани со истакнување на знаења од областа на лидерство, уметноста на јавното и неформалното говорење и јавниот говор. Во […]

Германски јазик за возрасни

Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување на знаења, компентенции и унапредување на јазични и комуникациски вештини кај возрасните лица со интерактивен пристап, во однос на германскиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на германскиот јазик […]

Вештини за работа со компјутер

Обуката е наменета за лица кои завршиле средно образование односно 18 години  и содржи модули со кои ќе се стекнат со основни познавања за работа во WORD2016, Excell, Power Point. Со содржините на програмата учесникот ќе се стекне со компетенции за работа со алатки за уредување на текст, алатки за работа со табели и алатки […]

Претприемништво и менаџмент за извршни директори

Програмата за претприемништво и менаџмент за извршни директори е посебна програма за образование на возрасните наменета за менаџментот во компаниите со цел истите да развијат знаења, вештини и ставови за претприемништво и менаџмент. Програмата се состои од 8 модули кои ги покриваат сите сегменти на бизнис меанаџмент и со кои постојните и идните претприемачи и […]

Брендирање на работодавач

Програмата за Брендирање на работодавач, цели на учесниците да им обезбеди најнови знаења, вештини и техники за создавање на стратегија, која најдобро ќе ги истакне вредностите, внатрешните практики за управување со човечки ресурси на организацијата и ќе и помогне да изгради позитивна слика во јавноста. Главната цел на програмата е да им овозможи на учесниците […]

Германски јазик за возрасни

Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување на знаења, компентенции и унапредување на јазични и комуникациски вештини кај возрасните лица со интерактивен пристап, во однос на германскиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на германскиот јазик […]

Конзервација на одржливо културно наследство од климатски промени

Програма за „Конзервација на одржливо културно наследство од климатски промени” е специјално дизајнирана програма, наменета за доедукација на професионалци кои работат во областа на конзервација на недвижно културно налседство. Истата е развиена во склад со потребите на дополнително знаење за заштита на наедвижно културно наследство, нудејќи им на учесниците иновативни можности за учење и стекнување […]

Управување и развој на човечки капитал

Главната цел на програмата за “Управување и развој на човечки капитал” е учесникот да стекне знаење,вештини и практичен пристап преку работа на менторски принцип и можност на учесникот да биде дел  од успешната мрежа на професионалци  во областа на Човечките ресурси во Македонија. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на […]

Статистичка анализа и обработка на податоци

Статистиката е наука за собирање, опис, презентација, анализа и интерпретација на податоци и како таква има соодветна примена во практичното работење со бази на податоци. Постојат два основни видови на статистика: дескриптивна и инференцијална. Дескриптивната статистика се занимава со собирање, презентација и опис на податоци, а инференцијалната со добивање на одговор на определени прашања со […]

Oбработка и пресметка на податоци преку програма за табеларни калкулации

Посебната програмата за стекнување на вештини за обработка и пресметка на податоци преку програма за табеларни калкулации има за цел да ги обучи учесниците за користење на компјутерска програма за обработка на нумерички податоци. Учесниците ќе се стекнат со дигитални вештини за вршење пресметки, изработка на табели, графичка презентација и анализа на податоци. Стекнувањето на […]

Вештини за табеларно пресметување во деловно планирање и одлучување

Програмата овозможува стекнување на информатички знаења и вештини во однос на табеларните пресметувања, во склад со барањата на современиот пазар на труди технолошкиот развој. Целта на програмата е оспособување на учесниците да го разбираат концептот на табеларни документи ида стекнат вештини за користење табеларни документи во деловното работење и одлучување. Програмата е наменета за сите […]

ВЕШТИНИ ЗА РАЗВОЈ НА МЕНАЏМЕНТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Оваа програма е креирана за лицата кои работат во секторите за човечки ресурси или во помалите организации на работна позиција која ги извршува задачите за човечки ресури. Оваа програма има за цел да ги унапреди и продлабочи знаењата и посебно вештините кај лицата кои работат во секторите за човечки ресурси. Оваа програма преку практичната работа […]

Службеник во сметководство

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Службеник во сметководство“. Времетраењето на програмата е 250 часа од кои 75 часа теоретска обука, […]

Стратегиски евент менаџмент и одржливи брендови

Програма за „Менаџирање со настани и одржливи брендови” е специјално дизајнирана програма, наменета за доедукација на професионалци кои работат во областа на маркетинг и менаџментот со настани. Истата е развиена во склад со потребите на дополнително знаење за маркетингот и трендовите во менаџментот со настани, нудејќи им на учесниците иновативни можности за учење и стекнување […]

Стручна обука по QGIS – ниво 2

Групирање и напредна геовизуализација на терматските слоеви, Креирање прашалници за податоците, Користење на напредни ЦАД функции во ГИС, Креирање на картографски знаци и картографски клуч, Поврзување на атрибутите од две табели, Меѓусебно конвертирање на линиските, полигонските и точкестите објекти, Креирање на точкести фајл – мрежа со специфични критериуми, Меѓусебно конвертирање на објектите помеѓу single-multi part, […]

Стручна обука по QGIS – ниво 1

Преземање на QGIS од интернет; Преглед на функционалностите и менијата на QGIS; Работа со QGIS Browser; Подесување на сетинзите за работа во QGIS; Дефинирање на просторен координатен систем; Трансформација на координатниот систем на shape file; Вметнување и едитирање на shape file; Зачувување на проект во QGIS; Навигација на карта; Селектирање и SNAP функции; Мерење на […]

Претприемништво

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на претприемништво Програмата за обука опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во 48 часа обука и 2 часа оценување. Целта на обуката е учесниците да ги разбираат основите и принципите на претприемништвото, да можат да спроведат […]

Претприемништво

Програмата за претприемништво ќе опфати 50 часа. Главна цел на обуката е учесниците да ги разбираат основите и принципите на претприемништвото, да можат да спроведат истражување во врска со претприемничка идеја, да предложат ефективни насоки за делување на постоечки претприемнички бизниси, да дизајнираат конкурентен бизнис модел, да развијат маркетинг план, оперативен план, финансиски план , […]

ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА

Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршителите кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера со основните принципи на […]