Sидар

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 16 години да изведуваат работни задачи за занимањето Ѕидар. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за Ѕидар. Програмата е во времетраење од три месеци или 200 часа, каде се опфаќаат стручни и теоретски содржини кои ќе се реализираат во училниците на универзитетот,  во специјализирани работилници кај работодавачи и на градилишта.

Во однос на структурата на реализација на програмата истата ќе биде организирана со изведување на теоретскиот дел. Исто така преку примена на формативно оценување во текот на реализација на секоја тема ќе следи усмено проверување на знаењата на кандидатите. Во текот на реализацијата на програмата ќе се води портфолио за секој кандидат и исто така ќе се вреднуваат изработките кои ќе ги содржи портфолиото. Стекнувањето на теоретска основа и позитивна оценка ќе биде предуслов за започнување на реализацијата на практичниот дел од обуката. Практичната обука ќе се реализира во специјализирани работилници за изведување на ѕидарски работи и на градилишта. Притоа активностите ќе бидат следени од искусен ѕидар кој редоследно, во зависност од сложеноста на задачите, ќе ги вклучува кандидатите во практични активности. На крајот на програмата ќе следува проверка и оценување на стекнатите знаења и вештини од страна на тричлена комисија, односно ќе се спроведе оценување на практична изведба преку завршен испит.

Верификацијата истекува во јуни 23, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот треба да има завршено најмалку основно образование,

Возраст над 16 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

65

Пракса

135

Оценување

0

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

23/06/2022

Гостивар

Гипсер – монтер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content