Шминкер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособување на учесникот во областа на козметичките услуги за шминкање и разубавување на професионално ниво. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава во козметички салон, како и во предавални, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот. Ќе се применува стручна терминологија и учесниците ќе бидат запознаени со работните задачи, со правилата за безбедност и заштита при работа и здравје.
Теоретскиот дел ќе биде реализиран од наставен кадар, согласно нормативот за наставен кадар за стручно образование, додека практичниот дел ќе биде рализиран од професионален шминкер. Проверката на учесникот се изведува во текот на целата обука, како и на крај од обуката во завршен испит.
Обуката се одвива со времетраење од 150 часа, од кои теоретска настава 35 часа, а практична настава 115 часа. Од вкупниот број на часови 15 часа се предвидени за проверка на знаењето. На крај од обуката учесникот ќе се стекне со сертификат „Шминкер“

Верификацијата истекува во февруари 2, 2026

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Pjesëmarrësit në program duhet të kenë përfunduar arsimin fillor dhe të jenë mbi 15 vjeç.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

35

Пракса

115

Оценување

Вкупен број на часови

150

Датум на верификација

02/02/2023

Shtip

Фризер за жени

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content