СУШЕЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата „Сушење на овошје и зеленчук“ се состои од 225 часа, од кои 125 часа се теоретски дел, a 100 часа се практична настава . Периодот на реализација на програмата е 3 (три) месеци.

Целта на оваа програма е кандидатот да стекне компетенции за сушење на овошје и зеленчук.

По реализација на програмата  кандидатот може да се вработи во производствени погони за сушење на овошје и зеленчук, во погони за преработка на овошје и зеленчук, или  има  можност за отворање на сопствен бизнис. По завршување на програмата кандидатот кој ќе ја следи оваа програма ќе биде способен да:

 

  • организира процес на сушење на овошје и зеленчук;
  • спроведува процес на сушење на овошје и зеленчук во согласност со пропишаните стандарди за сушење на овошје и зеленчук;
  • спроведува контрола на квалитетот на суровината, технолошкиот процес на сушење и контрола на квалитетот на крајниот производ;
  • ја одржува опремата за сушење, складирање и пакување;
  • одржува хигиената во работните простории и личната хигиена;
  • ги почитува законските прописи за безбедност и здравје при работа и заштитата на животната средина;
  • го применува НАССР контролниот систем и нормативи и стандарди за квалитет од областа на прехранбената индустрија;
  • изработува калкулации на производи;
  • соработува и соодветно комуницира со добавувачи на свежо овошје и зеленчук, работниот тим и раководителот;

 

Теоретскиот дел се одржува во предавална со капацитет од 40 места, WiFi, LCD, табли и друга опрема за презентација;

Практичниот дел се реализира во Погон за доработка и сушење  на овошје и зеленчук /  Подружница бр. 2 – Струмица, при Здружението „ИЗБОР“

Реализацијата на наставата ќе се одвива во согласност со модулите застапени во програмата.

По завршување на програмата кандидатот се стекнува со сертификат

„Оператор за сушење на овошје и зеленчук“.

Верификацијата истекува во август 17, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Наполнети 18 години старост

Минимум завршено основно образование

Извршен санитарен преглед

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

125

Пракса

100

Оценување

0

Вкупен број на часови

225

Датум на верификација

17/08/2022

-

КОМПОСТИРАЊЕ

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content