Стручна обука по QGIS – ниво 1

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Преземање на QGIS од интернет; Преглед на функционалностите и менијата на QGIS; Работа со QGIS Browser; Подесување на сетинзите за работа во QGIS; Дефинирање на просторен координатен систем; Трансформација на координатниот систем на shape file; Вметнување и едитирање на shape file; Зачувување на проект во QGIS; Навигација на карта; Селектирање и SNAP функции; Мерење на растојанија, површини и агли; Користење на идентификатор на објекти; Работа со атрибутна табела на податоци; Геореференцирање на скенирани карти; Структура на податоци; Креирање на shape file; Векторизација и едитирање; Геометриска и тополошка анализа на податоците; Внесување/експортирање на геометриски податоци во/од базата; Внесување на точки од список на координати; Симболизација на податоците; Конверзија на податоците во/од останати формати; Моделирање и печатење на карта.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

Учесниците на крајот на обуката ќе се оспособат за преземање и инсталација на софтверот во сите оперативни системи, ќе бидат запознаени со функционалностите на софтверот, дефинирање на трите нивоа на сетинзи во проект софтвер и датотека, работа со просторни координатни системи, користење на стандардните алатки за навигација идентификација и селекција, непосредни мерења на геометриски големини, работа со векторски-графички и атрибутни податоци, планирање на структурата на податоците, геореференцирање на картите, векторизаија, геометриска и тополошка анализа на податоците, конвртирање на податоците, симболизација и припрема на карта за печатење.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

8

Пракса

12

Оценување

4

Вкупен број на часови

24

Учесниците на крајот на обуката ќе се оспособат за преземање и инсталација на софтверот во сите оперативни системи, ќе бидат запознаени со функционалностите на софтверот, дефинирање на трите нивоа на сетинзи во проект софтвер и датотека, работа со просторни координатни системи, користење на стандардните алатки за навигација идентификација и селекција, непосредни мерења на геометриски големини, работа со векторски-графички и атрибутни податоци, планирање на структурата на податоците, геореференцирање на картите, векторизаија, геометриска и тополошка анализа на податоците, конвртирање на податоците, симболизација и припрема на карта за печатење.

Датум на верификација

18/06/2019

Skopje

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content