Референт за плати и надоместоци на вработените

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

 

Посебната програма за стекнување на квалификации за референт за плати и надоместоци на вработените е конципирана за:

  • Стекнување на познавања за уредување на платата, надоместокот за плата и останатите надоместоци на вработени, согласно правната регулатива во Република С. Македонија;
  • Стекнување на познавања за уредување на придонесите за задолжително социјално осигурување, согласно правната регулатива во Република С. Македонија;
  • Стекнување вештини за пресметка и книговодствена евиденција на платите, надоместоците од плати, придонесите за задолжително социјално осигурување и данокот на личен доход;
  • Стекнување на вештини за соодветен внес (обработка) на платите и надоместоците на вработените во електронските системи на Управата за јавни приходи: e-pdd и MPIN.

 

Програмата е конципирана од три модули. Првиот модул опфаќа запознавање со одредбите за плати и надоместоците на  вработените согласно правната регулатива во Република С. Македонија.

Вториот модул опфаќа запознавање со одредбите за придонеси и даноци на плати согласно правната регулатива на Република С. Македонија и запознавање со електронските системи на Управата за јавни приходи за внос на платите, придонесите и даноците на плати.

Третиот модул опфаќа обука за пресметка, сметководствена евиденција и обработка во електронските системи на Управата за јавни приходи на бруто платите и надоместоците на вработените.

Програмата ќе трае 100 часови, а часовите ќе се одржуваат еднаш до двапати неделно.

Со успешно завршување на оваа програма учесниците ќе се специјализираат со знаења и вештини барани на пазарот на трудот.

Верификацијата истекува во април 7, 2026

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Të ketë përfunduar arsimin e mesëm; njohuri bazë të funksionimit të kompjuterit

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

30

Пракса

70

Оценување

0

Вкупен број на часови

100

Датум на верификација

07/04/2023

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content