Ракувач со CNC машина

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот  да стекнезнаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при обработка на металите,како и правилно користење на опремата и инвентарот на машината како и да развијат способности за успешно ракување со компјутерско управувани машини   и користење наготови компјутерски програми и интегрирани околини за програмирање. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат Ракувач со CNC машина. Времетраењето на програмата е 325 часа, од кои 110 часа теоретски дел и 215часа практична обука. Теоретската настава ќе се реализира во училница со современи наставни помагала со кои учесниците во програмата ќе се здобијат со потребните знаења предвидени во содржината на модулите кои се составен дел од програмата. Практичната настава ќе се спроведува преку демонстрирање на употреба, како и практична примена на опремата- CNC машинитe во соодветна работилница. Оценувањето на добиените компетенции, знаења и вештини на учесниците во програмата ќе се реализира преку одржување на испит. Испитот се состои од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел од испитот се состои од проверка на знаењето од модулите кои се составен дел на програмата за обука. Практичниот дел од испитот подразбира проверка на стекнатите знаења од управување, ракување и одржување на опремата.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено средно образование.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

110

Пракса

215

Оценување

Вкупен број на часови

325

Датум на верификација

20/07/2020

Тетово

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content