Ракувач со градежна механизација

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции  за самостојно ракување и управување со градежна механизација на терен применувајќи безбедност при работа, да развива способности за прецизност и одговорност при изведување на работни операции со градежна механизација согласно проект и инструкции и да ја одржува механизацијата во исправна состојба.

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула:

Времетраење на програмата е 250 часа од кои 60 часа се предвидени за теоретска настава и 190 часа за практична настава. Наставата се реализира од понеделник до петок . Теоретската обука се одвива во училница/кабинет опремен за теоретска настава под менторство на дипл.инж.по машинство,сообраќај или градежништво,  а практичниот дел во рамките на компанијата под менторство на дипл.инж.по  машинство,сообраќај или градежништво,  ракувач со градежнa механизација со  3 год. работно искуство .Вреднувањето на постигањата на учесниците се спроведува со тест по завршување на модул 1 ,а со завршен испит по завршувањето на модул 2.По успешно положен тест и завршен испит се дефинираат стекнатите вештини и компентенции и учесниците се стекнуваат со сертификат  Ракувач со градежна механизација.

Верификацијата истекува во мај 27, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата е потребно да имаат завршено најмалку основно образование и наполнети 17 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

60

Пракса

190

Оценување

Вкупен број на часови

250

Датум на верификација

27/05/2022

Тетово

Готвач

Плочкар

Армирач

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content