ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата овозможува работно оспособување за Производител на слаткарски производи истата е со времетраење од 220 часа од кои стручно теоретски содржини 50 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука од 170 часа, која се изведува во слаткарска работилница, и/или ресторани и хотели.
Програмата е модуларно структурирана така по секоја модуларна единица се врши проверка на постигнатоста на целите формативно во текот на реализација на модулот и сумативно по зваршување нма модулот.
Програмата по стручно теоретските содржини ја реализираа стручни лица од технолошка струка – прехрамбена насокаи и практичари со најмалку тригодишно искуство со работа и производство на слаткарски проиизводи во слаткарски работилници или ресторани/угостителски објекти.
По успешното завршување на програмата се врши проверка на постигнувањето на целите од програмата преку полагање на завршен испит. Учесникот кој со успех ќе го положи завршниот испит и постигне поставените цели и барање од задачата се стекнувате со национално – признат сертификат за Производител на слаткарски производи.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

• завршено основно образование
• најмалку 18 годишна возраст
• негативен брис од нос и грло

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

50

Пракса

170

Оценување

Вкупен број на часови

220

Датум на верификација

20/04/2021

Битола

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content