Плочкар

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  поправка на подлога за поплочување, нанесување нова подлога и поплочување на подови , ѕидови и други елементи со керамички  плочки,  правилно и безбедно користејќи ја опремата и алатот.

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула:

Времетраење на програмата е 200 часа од кои 60 часа се предвидени за теоретска настава за модул 1, а 140 часа се предвидени за практична настава за модул 2. Наставата се реализира од понеделник до петок . Теоретската обука се одвива во училница/кабинет опремен за теоретска настава под менторство на дипл.инж.по градежништво,  а практичниот дел во рамките на компанијата под менторство на дипл.инж.по градежништво , плочкар со 3 год. работно искуство .Вреднувањето на постигањата на учесниците се спроведува со тест по завршување на модул 1 ,а со завршен испит по завршувањето на модул 2.По успешно положен тест и завршен испит се дефинираат стекнатите вештини и компентенции и учесниците се стекнуваат со сертификат  Плочкар.

Верификацијата истекува во мај 10, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата е потребно да имаат завршено најмалку основно образование и наполнети 17 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

60

Пракса

140

Оценување

0

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

10/05/2022

-

Готвач

Армирач

Автомеханичар

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content