ПЛЕТАЧ НА РАЧНО ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Плетач на рачно плетени производи, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, изведува различни техники на рачно плетење со една игла, со две игли и јазли со раце – макраме, подготвува материјал, комуницира со клиенти и со деловни партнери, користи професионални апарати, опрема и алати, применува мерки за лична заштита, заштита на клиентите и околината, води контрола на извршените услуги, отвори и воде сопствен бизнис, води евиденција и изготвува пресметка за извршената работата.

Времетраењето на програмата е 100 часа од кои 30 часа теоретска обука, 70 часа се практична обука во реални работни услови.

Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука. Програмата е изготвена врз основа на стандард на занимање. Теоретскиот и практичниот дел од програмата ќе се изведува неколку пати неделно, со однапред договорена динамика со учесниците во програмата. Теоретската настава ќе се одвива во специјализирани опремени простории, а практичната обука ќе се реализира во плетачки работилници опремени со потребните машини, алати, прибор и опрема за плетење.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на секој модул преку усна и писмена проверка, после целосна реализација на сите модуларни единици преку проверка на знаење со цел споредба на знаењето, пред и после теоретската настава. По завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се проверуваат стекнатите вештини и компетенции.

По успешно завршена практична задача на крајот од обуката, учесниците се стекнуваат со сертификат за работна оспособеност „Плетач на рачно плетени производи“.

Верификацијата истекува во октомври 17, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците во програмата потребно е да се постари од 17 години и да имаат завршено минимум основно образование.

Учесниците во програмата не е потребно да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област.

Учесникот во програмата треба да поседува уверение дека нема здравствени контраиндикации за обавување на оваа дејност издадено од специјалист на медицина на трудот.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

30

Пракса

70

Оценување

0

Вкупен број на часови

100

Датум на верификација

17/10/2022

-

Шминкер

Ракувач со ЦНЦ машина

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content