Обучувач на возрасни

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е по завршување на обуката учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции да подготви, води, евалуира обука и сесии.

По завршувањето на програмата, учесникот ќе се стекне со сертификат за Обучувач на возрасни.

Начин на реализација на програмата вклучува теоретски 40 часа, практични 45 часови и 5 часа за оценување. Вкупно времетраење на програмата е 90 часа. Оценувањето на крајот од обуката ќе се спроведе со комбинација на пишан, усен и практичен дел. Клучно во обуката е активно учество во обуката на сите учесници.

Преку процесот на обука ученикот ќе се оспособи да спроведува обука на различни целни групи, за различни теми, области за да пренесе одредени информации за одредени постапки, процеси и процедури, зависно од барањата на целната група согласно специфичните потреби на секој учесник.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

–   Подготви план за кратка обука

–   Подготви  процес на обука со користење на различни пристапи

–   Подготви  детален план за водење на сесија и проценка на потребните ресурси

–   Води сесија

–   Применува стратегии, пристап кон обуката, педагошки методи и техники кај различни целни групи

–   Евалуира индивидуален напредок и постигнувањата на учесниците

–   Помага на учесниците во надминување на потешкотиите при учењето

–   Евалуира обука

–           Анализира сопствената професионална пракса

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот да има завршено најмалку средно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

40

Пракса

45

Оценување

5

Вкупен број на часови

90

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

–   Подготви план за кратка обука

–   Подготви  процес на обука со користење на различни пристапи

–   Подготви  детален план за водење на сесија и проценка на потребните ресурси

–   Води сесија

–   Применува стратегии, пристап кон обуката, педагошки методи и техники кај различни целни групи

–   Евалуира индивидуален напредок и постигнувањата на учесниците

–   Помага на учесниците во надминување на потешкотиите при учењето

–   Евалуира обука

–           Анализира сопствената професионална пракса

Датум на верификација

24/01/2019

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content