Ментор за работна интеграција во спортот

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Квалификацијата Ментор за работна интеграција во спортот е базирана на програма со посебен осврт на значењето на иницијативата во напорите за  јакнење, инклузија и почитување на различностите преку подобрување на професионалните вештини на спортските работници, како иновативен пристап кон менторските практики. Квалификацијата има за цел: развивање на  програми за сите спортски работници и спроведување на наставни планови и нивно широко  распространување. Модуларната програма е погодна за едуцирање и надоградување на знаењето на професионалните спортски работници, со цел да се обезбедат практични вештини базирани на практики за управување со човечките ресруси, со што ќе се подобри нивото на професионалност, комуникација, лидерство, управување со тимските перформанси и управување со перформансите на талентите,  кај спортските работници.

Времетраењето на програмата е 77 часа, од кои 40 часа теоретска обука, 35 часа се практична обука и 2 часа се наменети за оценувањето. Теоретскиот и практичниот дел од програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците. Теоретската и практичната настава ќе се одвива во специјализирани простории во рамките на ВИТА ИНСТИТУТ или на онлајн видео платформата „ЗООМ“, под менторство на стручен кадар.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува откако ќе биде комплетиран секој модул. Преку писмена проверка, откако ќе биде комплетиран секој модул, ќе бидат дефинирани стекнатите вештини и компетенции. Доколку учесникот го има усвоено материјалот, учесникот се стекнува со сертификат.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Диплома за завршено најмалку средно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

40

Пракса

35

Оценување

0

Вкупен број на часови

75

Датум на верификација

20/04/2021

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content