Масер за лице и тело

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за занимањето масер за лице и тело во салон за масажа.

Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука. Програмата е изготвена врз основа на стандард на занимање масер. Потребните знаења, вештини и компетенции за занимањето масер за лице и тело во салон за масажа ќе се стекнат преку теоретски содржини кои ќе се реализираат во опремена просторија и практична обука, која ќе се реализира во салон за масажа или козметички салон. Програмата дава можност учесникот во програмата да стекне знаења, вештини и компетeнции со кои ќе може да ja организира сопствената работа, да го подготвува салонот и клиентот за масажа, да советува клиенти за одредена масажа, да подготвува и изведува масажа, да комуницира со клиентите, да го познава физиолошкото дејство на масажата и индикациите и контраиндикациите, да ги користи и одржува апаратите и опремата, да познава ефектите од примената на одделен вид масажа, да применува професионални апарати и препарати при изведување на масажа, да применува хигиено-технички мерки за лична и работна хигиена, асепси, антисепси и стерилизации, да ги познава правата и обврските од работен однос, отварање и водење на сопставен бизнис, да води да води грижа за сопствената безбедност и безбедноста на клиентот, да води грижа за здравјето и околината, да води евиденција и изготвува пресметка за извршената работата.

Времетраењето на програмата вкупно е 250 часа, од кои за теорија се 75 часа, практична обука се 150 часа и 25 часа за оценување.

Вреднувањето на постигнувањето на учесникот се спроведува тековно и по завршување на теоретскиот и практичниот дел на обуката со проверка на стекнати знаења, вештини и компетенции.

По успешно положен завршен испит учесникот се стекнува со сертификат „Масер за лице и тело“.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

 

По завршување на програмата учесникот ќе биде оспособен да:

 • планира и организира работа и квалитено да ги исполнува работните обврски;
 • применува основни принципи за подготовка на клиентите и материјалот за предвидените манипулации;
 • изведува основни техники и зафати за масажа: релакс масажата, антицелулитна масажа, лимфна дренажа, традиционална масажа ;
 • препознава сакани и несакани ефекти од примената на одделен вид масажа;
 • применува мерки за лична заштита и заштита на клиентите и околината;
 • работи тимски;
 • комуницира со корисниците на услугите и користи соодветни информациско-комуникациски средства
 • развива претприемачките вештини.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 

Завршено средно образование и возраст над 17 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

75

Пракса

150

Оценување

25

Вкупен број на часови

250

 

По завршување на програмата учесникот ќе биде оспособен да:

 • планира и организира работа и квалитено да ги исполнува работните обврски;
 • применува основни принципи за подготовка на клиентите и материјалот за предвидените манипулации;
 • изведува основни техники и зафати за масажа: релакс масажата, антицелулитна масажа, лимфна дренажа, традиционална масажа ;
 • препознава сакани и несакани ефекти од примената на одделен вид масажа;
 • применува мерки за лична заштита и заштита на клиентите и околината;
 • работи тимски;
 • комуницира со корисниците на услугите и користи соодветни информациско-комуникациски средства
 • развива претприемачките вештини.

Датум на верификација

12/03/2019

Штип

Шминкер

Ракувач со ЦНЦ машина

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content