Козметичар за нега на лице и тело

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата „Kозметичар за нега на лице и тело” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно-технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува клиент за третман, спроведува третмани на лице и тело, спроведува мерки за заштита на работна и животна средина, комуницира, соработува во тим, учи доживотно и се усовршува. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Во реализација на програмата ќе се применуваат современи наставни методи, кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење на обуката. Во тек на реализацијата ќе се применуваат наставни средства и помагала кои се дефинирани во точка 7 (Ресурси / опрема за настава и учење).
Структурата на програмата за „Kозметичар за нега на лице и тело” е следна:
• стручно–теоретски дел
• практична работа
• проверка на постигањата на учесникот (завршен испит)

Стручно–теретскиот дел од обуката ќе се реализира во училница или кабинет. Теоретскиот дел од обуката ќе го реализира лице со завршен технолошки или медицински факултет.
Практичниот дел од обуката ќе се реализира во опременa училница или кабинет или козметички салон. Практичниот дел од обуката ке се реализира од страна на наставен кадар со завршено минимум средно образование и/или стекнат сертификат.
Третиот дел од програмата за козметичар за нега на лице и тело е проверка на постигнувањата на учесникот или завршниот испит.
Учесникот кој успешно ќе ја заврши обуката се здобива со сертификат за стручна оспособеност за Козметичар за нега на лице и тело . Програмата нуди можност за напредување на повисоки нивоа – курсеви за козметичката струка

Верификацијата истекува во декември 1, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование: основно образование и возраст од најмалку 15 години. Пожелно ниво на образование: тригодишно или четиригодишно образование (од било која струка).
Дополнителни барања за кандидатите: дополнителни услови не се бараат

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

40

Пракса

120

Оценување

Вкупен број на часови

160

Датум на верификација

01/12/2022

Скопје

РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

Фризер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content