Козметичар за маникир и педикир

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

 

Примарната цел на програмата ‘Козметичар за маникир и педикир‘’  е насочена кон стручно оспособување на учесникот во областа на козметичките услуги за маникир и педикир на осново ниво. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот, за што се наменети приборите алатите и другите средства за работа и како истите  да се користат. Да научи да применува различни козметички постапки и процедури.Ќе се применува стручна терминологија и учесниците ќе бидат запознаени со работните задачи, со правилата за безбедност и заштита при работа и здравје.

Теоретскиот дел ќе биде  реализиран од наставен кадар, согласно нормативотза наставен кадар за стручно образование, додека практичниот дел ќе биде рализиран од козметичар за маникир и педикир.

Обуката се одвива со времетраење од 3 месеци, односно 264часови или 22 часови неделно. Од кои 65часови или 30% теоретска настава, а 162часови или 60% практична натава, 37часови или 10% ќе бидат искористени за испитување и проверка на знаењето.

По завршувањето на 3 месечна обука се спроведува завршен испит, и по полагањето на истиот кандидатот се стекнува со сертификат за Козметичар за маникир и педикир“.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршување на обуката кандидатот е оспособен да:

 

 • Самостојно организира работа во салон
 • Почитува мерки за рационално користење струја, материјал и време;
 • Применува прописи за заштита при работа;
 • Користи соодветниалати, прибори, материјали за работа прикозметичките постапки;
 • Избира, употребува и одржува алат, прибор и апарати од козметичкаѕта дејност и постапка;
 • Разликува разни постапки за нега и заштита на рацете и нозете;
 • Негува кожа и нокти;
 • Изведува маникир постапки;
 • Изведува техники на педикир

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот да има завршено најмалку основно образование

Возраст над 15 години, и категорично да ги поседува  следните особини:

– психофизчки здрав,

– да има наод од брис со дозвола за  работа во козметички салон.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

65

Пракса

162

Оценување

37

Вкупен број на часови

264

По завршување на обуката кандидатот е оспособен да:

 

 • Самостојно организира работа во салон
 • Почитува мерки за рационално користење струја, материјал и време;
 • Применува прописи за заштита при работа;
 • Користи соодветниалати, прибори, материјали за работа прикозметичките постапки;
 • Избира, употребува и одржува алат, прибор и апарати од козметичкаѕта дејност и постапка;
 • Разликува разни постапки за нега и заштита на рацете и нозете;
 • Негува кожа и нокти;
 • Изведува маникир постапки;
 • Изведува техники на педикир

Датум на верификација

28/12/2018

Штип

Шминкер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content