Гoтвач во угостителски објект

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

 

Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни во ресторани и хотели. Oбуката ја изведуваат реномирани наставници со повеќегодишно искуство  во училишта по соодветни наставни содржини и ренимирани готвачи во угостителски објекти и хотели. Во текот на обуката се врши формативно оценување на постигнувањето на целите во текот на обуката. Резултатите од обуката се евидентираат во портфолиото но учесникот.

Учесникот по успешното завршување на програмата  лага завршен испит пред комисија. На добиената задача треба да даде образложение  на потребни материјали средства за работа, опис на редоследот на операциите на она што ќе го подготвува и истото (јадење, предјадење или салата) да го аранжира во соодветни садови.

По успешно завршување на завршниот испит учесникот се стекнува со сертификат по верифицирана програма за ГОТВАЧ ВО УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ.

Програмата дава можност за вертикална проодност од повисоко ниво..

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

 

Учесникот  по успешното завршување на програмата ќе се оспособи за  изведување на работи и работни задачи Готвач во угостителски објект, ќе комуницира со претпоставените, соработниците, ќе составува листата на јадења и менија за редовни и вонредни оброци, ќе приготвува различни видови ладни и топли предјадења, супи, чорби и потажи, основни сосови и фондови, јадења од месо, риби со прилози, вегетаријански и национални јадења, салати, ќе  сервира, декорира и ќе ги испорачува јадењата во соодветни садови, ќе ја води и ја ажурира евиденцијата за работата во кујната, ќе работи во согласност со нормативите и ќе гарантира за квалитетот на работата и услугите, прописите за заштита на работа, да почитува работна етика и морал, ќе ги познава правата од работен однос и постијано ќе се усовржува и надоградува.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 

Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст. Санитарна книшка

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

64

Пракса

224

Оценување

32

Вкупен број на часови

320

 

Учесникот  по успешното завршување на програмата ќе се оспособи за  изведување на работи и работни задачи Готвач во угостителски објект, ќе комуницира со претпоставените, соработниците, ќе составува листата на јадења и менија за редовни и вонредни оброци, ќе приготвува различни видови ладни и топли предјадења, супи, чорби и потажи, основни сосови и фондови, јадења од месо, риби со прилози, вегетаријански и национални јадења, салати, ќе  сервира, декорира и ќе ги испорачува јадењата во соодветни садови, ќе ја води и ја ажурира евиденцијата за работата во кујната, ќе работи во согласност со нормативите и ќе гарантира за квалитетот на работата и услугите, прописите за заштита на работа, да почитува работна етика и морал, ќе ги познава правата од работен однос и постијано ќе се усовржува и надоградува.

Датум на верификација

21/01/2019

Битола

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content