Готвач

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата Готвач – е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на гастрономијата поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе бидат во насока на помагање на кандидатите во зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, зголемување на можностите за вработување. Кандидатите ќе се оспособат за вклучување во организацијата на работата во кујната и за реализација на разни начини и техники на приготвување на храната.
Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални (усно излагање, дискусија), визуелни (демонстрација), практични методи (практична работа- вежби) кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана теоретска и практична активност за целокупното траење на обуката. Во тек на обуката ќе се применуваат наставни средства и помагала кои се неопходни за реализација на содржината на наставната програма во која спаѓаат опрема, апарати, инвентар и материјали.
Оценувањето на постигнувањата на кандидатите ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата во текот на целата обука преку усно-излагање, писмени-тестови на знаења на определени тематски целини и практични вежби каде што кандидатите ќе ги презентираат своите техники и вештини на готвење.
Структурата на програмата за Готвач  е следна:

  • стручно-теоретски дел,
  • практична работа и
  •  оценување и проверка на постигнувањата на кандидатите (завршен испит).

Стручно-теоретскиот дел од обуката ќе се реализира во простории опремени со компјутер, интернет, ТВ, друга аудио и видео опрема. Теоретскиот дел од обуката ќе го реализираат обучувачи со завршено високо образование, VII/1 степен, наставници со завршени студии по туризам и угостителство
2. Практичниот дел од обуката ќе се реализира во просториите на институцијата за образование на возрасните и/или во современо опремени угостителски објекти, а со кандидатите ќе работат професорите од институцијата за образование на возрасните и/или професори ментори или готвач со повеќегодишно работно искуство.
3. Третиот дел од програмата за “Готвач” е оценувањето и проверка на постигнувањата на кандидатите или завршниот испит кој ќе се реализира во два дела – првиот теоретски знаења (писмен тест), вториот практични знаења (практична изведба на одредени јадења)
Кандидатот кој успешно ќе ја заврши обуката се здобива со сертификат за Готвач.
Програмата нуди можност за напредување на повисоки нивоа-курсеви за угостителски работници.

Верификацијата истекува во јуни 9, 2026

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Të paktën 17 vjeç
Të ketë mbaruar arsimin fillor

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

69

Пракса

111

Оценување

Вкупен број на часови

180

Датум на верификација

09/06/2023

Tetovë

Плочкар

Армирач

Автомеханичар

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content