Асистент за грижа на лица со попреченост

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата за обука Асистент за грижа на лица со попреченост претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во домашни установи на лица со попреченост кои поради својата попреченост не се во состојба на да се грижат за себе.Учесникот ке се оспособи да ја планира, подготвува,и организира работата самостојно во домашни установи и/или под надзор на стручно лице во специјализирани институции/установи.
Посебната програма опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во вкупно 240 единици за обука (една единица е еквивалент на еден наставен час).
Теоретскиот дел содржи општ и посебен дел со кој кандидатот се здобива со потребни знаења предвидени во содржината на предметите.
Со практичниот дел од програмата се предвидува стручно-работно оспособување на кандидатите и стекнување со сертификат за Асистент за грижа на лица со попреченост.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

Како резултат од спроведената обука се очекува кандидатите да се стекнат со следниве способности и компетенции:

-познава да го дефинира поимот попреченост,
-ги препознава правата лицата со попреченост,
-ги знае обврските на лицата со попреченост,
– да ги разликува потребите на лицата со попреченост како и да им помага и да ги насочува лицата со попреченост кои наидуваат на проблеми во секојдневието,
-ги анализира потребите поред степенот на попреченоста, барањата и желбите на лицата со примена на основни знаења,
-извршува проверка на состојбата на домаќинството, покуќнината, уредите,проодноста,достапноста и опремата за припомош на лицата со попреченост,
-да планира спроведување на активности поттикнувајќи го лицато со попреченост на активно учество,
-да познава и применува техника за помош при одржување на лична хигиена,
-да знае техника за отстранување на отпадни материи и излачевини (со цел спречување на инфекции),
применува техника за помош при местење на кревет и менување на постелнина,
-техника на миење и бањање на лицата со попреченост,
-да го знае значење на нормалната и здрава исхрана како и бенефитот од косумирање на здрава храна,која е богата со протеини и есенцијални масни киселини,
-примеува техника на хранење на лица со попреченост со природна исхрана и води грижа за хигиена на храната и приборот за јадење и вклучување на лицата со попреченост во подготовката на секојдневните оброци.
-учествува и помага во активно уклучување на лицето со попреченост во заедницата,да го подобри пристапот во услуги во заедницата,спроведе можности за развој на широк спектар на односи и врски во заедницата,
-да знае да го запознае лицето со попреченост за услугите кои може да ги користи според степенот на попреченоста и да му помага и едуцира правилно да ги употребува помагалата кои ги користат лицата со попреченост
– да ги поттикнува когнитивните способности кај лицата со попреченост да го поттикнува, насочува, охрабрува и мотивира лицето со попреченост кон развој на способностите на личноста и како навважен дел воведување и откривање на работоспособноста на лицата со попреченост.
– да применува техника за да го поттикне насочи, охрабрува и мотивира лицето со попреченост во извршување на работната терапија со цел подобрување на попреченоста.
-да знае да му помогне на лицето со попреченост пти транспорт до соодветен центар за спроведување на физикална терапија.
-да познава да ги разликува типови на рецепти да набаува лекови според упатствата на лекарот, идентификува облиците на лекови, набавува лекови во консултација со лекарот и негува позитивен однос кон болниот и грижата за правилно и навремено земање на перорална терапија.
– да применува методи за опуштање и релаксација кај лицата со попреченост (читање, гледање телевизор, прошетка, организирани предавања…)

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

За исполнување на критериумите, кандидатите треба да имаат:

1.Да има завршено минимум средно образование
2.Да има наполнето најмалку 17 години
3.Да имаат лекарско уверение дека се психофизички здрави

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

84

Пракса

124

Оценување

32

Вкупен број на часови

240

Како резултат од спроведената обука се очекува кандидатите да се стекнат со следниве способности и компетенции:

-познава да го дефинира поимот попреченост,
-ги препознава правата лицата со попреченост,
-ги знае обврските на лицата со попреченост,
– да ги разликува потребите на лицата со попреченост како и да им помага и да ги насочува лицата со попреченост кои наидуваат на проблеми во секојдневието,
-ги анализира потребите поред степенот на попреченоста, барањата и желбите на лицата со примена на основни знаења,
-извршува проверка на состојбата на домаќинството, покуќнината, уредите,проодноста,достапноста и опремата за припомош на лицата со попреченост,
-да планира спроведување на активности поттикнувајќи го лицато со попреченост на активно учество,
-да познава и применува техника за помош при одржување на лична хигиена,
-да знае техника за отстранување на отпадни материи и излачевини (со цел спречување на инфекции),
применува техника за помош при местење на кревет и менување на постелнина,
-техника на миење и бањање на лицата со попреченост,
-да го знае значење на нормалната и здрава исхрана како и бенефитот од косумирање на здрава храна,која е богата со протеини и есенцијални масни киселини,
-примеува техника на хранење на лица со попреченост со природна исхрана и води грижа за хигиена на храната и приборот за јадење и вклучување на лицата со попреченост во подготовката на секојдневните оброци.
-учествува и помага во активно уклучување на лицето со попреченост во заедницата,да го подобри пристапот во услуги во заедницата,спроведе можности за развој на широк спектар на односи и врски во заедницата,
-да знае да го запознае лицето со попреченост за услугите кои може да ги користи според степенот на попреченоста и да му помага и едуцира правилно да ги употребува помагалата кои ги користат лицата со попреченост
– да ги поттикнува когнитивните способности кај лицата со попреченост да го поттикнува, насочува, охрабрува и мотивира лицето со попреченост кон развој на способностите на личноста и како навважен дел воведување и откривање на работоспособноста на лицата со попреченост.
– да применува техника за да го поттикне насочи, охрабрува и мотивира лицето со попреченост во извршување на работната терапија со цел подобрување на попреченоста.
-да знае да му помогне на лицето со попреченост пти транспорт до соодветен центар за спроведување на физикална терапија.
-да познава да ги разликува типови на рецепти да набаува лекови според упатствата на лекарот, идентификува облиците на лекови, набавува лекови во консултација со лекарот и негува позитивен однос кон болниот и грижата за правилно и навремено земање на перорална терапија.
– да применува методи за опуштање и релаксација кај лицата со попреченост (читање, гледање телевизор, прошетка, организирани предавања…)

Датум на верификација

12/07/2019

Куманово

Заварувач

Бравар

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content