Слаткар – подготвувач на слаткарски производи

Програмата  овозможува  работно  оспособување  за  Слаткар-подготвувач на слаткарски производи во времетраење од 120 часа и опфаќа стручно теоретски содржини  кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во опремена слаткарска работилница. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се стекне со знаење, вештини и компетенции  за самостојно […]

ПЕКАР

Главна цел на обуката е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции од занимањето пекар. Учесникот по завршување на обуката ќе биде оспособен да работи во пекарската индустрија, угостителски објекти и хотели, пекари и пицерии. Учесникот ќе биде оспособен за обработка на брашното и подготовка на различни видови теста за леб, бели печива, […]

КОМПОСТИРАЊЕ

Програмата „Компостирање“ се состои од 200 часа, од кои 105 часа се теоретски дел, a 95 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 3 (три) месеци. Целта на оваа програма е кандидатот да стекне компетенции за компостирање на органски отпад. По реализација на програмата  кандидатот може да се вработи во комунални и […]

СУШЕЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

Програмата „Сушење на овошје и зеленчук“ се состои од 225 часа, од кои 125 часа се теоретски дел, a 100 часа се практична настава . Периодот на реализација на програмата е 3 (три) месеци. Целта на оваа програма е кандидатот да стекне компетенции за сушење на овошје и зеленчук. По реализација на програмата  кандидатот може […]