Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека

Со програмата за обука Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека, учесникот ќе стекне  знаења, вештини и компетенции да  подготвува  алати и машини за компјутерско моделирање и автоматско постилање и кроење   на материјал, да подесув апарати, машини и софтвери за компјутерско моделирање , автоматско постилање и кроење на материјал. Компјутерски  да моделира основен крој […]

ПЛЕТАЧ НА РАЧНО ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Плетач на рачно плетени производи, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, изведува различни техники на рачно плетење со една игла, со две игли и јазли со раце – макраме, подготвува материјал, комуницира […]

Кројач на женска облека

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Кројач на женска облека, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, спроведува технолошки процес на кроење, крои женски здолништа, панталони и фустани, подготвува текстилен материјал за кроење, комуницира со клиенти и со деловни […]

Шивач на женска облека

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Шивач на женска облека, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, работи во тим за изведување на различни техники на шиење на здолништа, панталони и фустани, подготвува текстилен материјал, комуницира со клиенти и […]