Аргон заварувач

Програмата Аргон Заварувач е посебна програма за образование на возрасни. Програмата има за цел учесникот работно да се оспособи, односно да стекне знаења,  вештини , компетенции и квалитетно извршување на работните задачи од областа на заварување со топлива и нетоплива електрода во заштитна атмосфера на инертен гас ( аргон ). Програмата се реализира преку теоретска […]

МЕХАНИЧАР ЗА РУДАРСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Програма Механичар за рударска механизација и опрема се темели на стандардите за занимањето и описот на работното место кои се постигнуваат преку обука со стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука, која пак се изведува во работилница, на плато и рударска јама. Програмата е со времетраење од […]

Бравар

Програмата за обука на бравар претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при извршување на браварски работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира […]

OПЕРАТОР И ОДРЖУВАЧ НА СОВРЕМЕНИ МАШИНИ ЗА ИНЈЕКЦИОНО ВБРИЗГУВАЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: – развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на производство на делови од пластика и управување и работа на современи машини за инјекционо вбризгување во индустријата. – […]

КОНТРОЛОР НА ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА LEAN INDUSTRY 4.0

Цели на програмата Програмата треба да ги исполни следните цели: Обезбедување на контролори на производен процес кои се обучени да се справат со сите предизвици на модерното производство во различни индустриски гранки Отворање на можност за преквалификација на профили кои имаат проблем со вработувањето Зголемување на атрактивноста на македонската економија како дестинација на идните директни […]

ЗАВАРУВАЧ

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Заварувач. Програмата е со времетраење од 200 часа од кои стручно теоретски содржини 60 часа (кои се реализираат во училница/кабинет) и практични 140 часа (кои се изведуваат во реални услови во браварско – заварувачка работилница). По успешното завршување на програмата  учесникот ќе се оспособи да се стекне со знаења, […]

Оператор на автоматизирани хидраулични и пневматски системи во индустријата (Индустрија 4.0)

Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –              развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата –              усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на автоматизација на хидраулични и пневматски системи во индустријата како и во областа на мерењата. –              стекнување знаења и усовршување на луѓето […]

МИГ МАГ Заварувач

  Главна цел на програмата „МИГ МАГ Заварувач“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Mиг (метал инертен гас) – Mаг (метал активен гас) Заварувач. Учесникот во програмата ќе стекне вештини и знаења, односно ќе биде способен за: планирање […]

Заварувач – рачно, електролачно и пламенско заварување

  Главна цел на програмата „Заварувач – рачно електролачно и пламенско заварување“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување). Учесникот во програмата ќе стекне вештини и знаења, односно ќе биде способен за: планирање […]

Заварувач (рачно еклектролачно и пламенско заварување)

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување). Програмата за Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување) е во времетрање од 3 месеци. Програмата се состои од 170 […]

Металостругар

Главна цел на програмата е учесникот да стекне способности, знаења ,вештини и компентенции за квалитетно изведување на работните операции во занимањето металостругар Програмата се реализира преку теоретска и практична настава во два модули:. Модул 1 : Подготвителни работи Модул 2 :  Оперативни работи Времетраење на програмата е 250 часа од кои 75 часа се предвидени […]

Бравар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Бравар. Програмата за Бравар е во времетрање од 3 месеци. Програмата се состои од 182 часови, се реализира преку теоретски дел од 37 часови, практичен […]

Автомеханичар

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  сервисирање и одржување на современите автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени […]

Оператор на CNC машина

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења ,вештини и компентенции за правилно користење и успешно  ракување  на ЦНЦ машина со користење на готови компјутерски програми и интегрирана околина за програмирање. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава                                              Модуларни единици во наставната програма се: Анализа,планирање и организирање на работата Подготовка на работата и […]

Бравар

Главна цел на програмата е образование ,едукација и оспособување на учесниците на програмата за  да стекнат знаења ,вештини и ком пентенции за квалитетно изведување на работните задачи во занимањето бравар Програмата се реализира преку теоретска и практична настава                                              Модуларни единици во наставната програма се: Видови материјали Алати,машини и уреди Подготовка на работното место Оперативни работи […]

РАКУВАЧ СО CNC МАШИНИ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења, вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови на СNС машини, безбедно и правилно користење на опремата при изработката на различните делови, склпови и потсклопови,  почитување на безбедноста и користење на зачтитна опрема при работа со СNС машини. Програмата се темели […]

Монтер за греење, ладење и климатизација

Монтерите за грење, ладење и климатизација поставуваат, контролираат и одржуваат топлински елементи и уреди, уреди за ладење и уреди за климатизација. Монтерите за греење ги разликуваат елементите од  инсталацијата за греење, ги монтираат и демонтираат нејзините елементи и вршат нејзино одржување, земајќи ја во предвид законската регулатива за ракување со котелска постројка и примена на […]

Програмер – оператор на струг и глодалка

Програмата дава можност учесниците да се стекне со знаења, вештини и компетенции за да управуваат со струг и глодалка. Програмата е со времетраење од 370 часа, и се состои од стручно теоретски содржини и практична примена на стекнатите знаења во современо опремена училница –  кабинет со програма за симулации, така што овозможува  учесниците во програмата […]

Ракувач со CNC машина

Главна цел на програмата е учесникот  да стекнезнаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при обработка на металите,како и правилно користење на опремата и инвентарот на машината како и да развијат способности за успешно ракување со компјутерско управувани машини   и користење наготови компјутерски програми и интегрирани околини за програмирање. Начинот на реализација на […]

Гасомонтер-заварувач

Програмата ќе се реализира преку следниве модули (заеднички и технички): (теорија+пракса+оценување): 1.     Планирање, подготовка и организирање на работно место ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување  ) 2.     Административно комерцијални работи ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување) 3.     Комуникација ( 8  час. теорија + […]

Бравар – заварувач

Програмата ќе се реализира преку следниве модули (заеднички и технички): (теорија+пракса+оценување): 1.     Планирање, подготовка и организирање на работно место ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување  ) 2.     Административно комерцијални работи ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување) 3.     Комуникација ( 8  час. теорија + […]

Аргон заварувач

Програмата за обука на аргон заварувач претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на заварувачки работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да […]

Заварувач-рачно електролачно и пламенско

Програмата овозможува работно оспособување за Заварувач и истата е со тромесечно времетраење, односно 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во браварско – заварувачко работилница. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да ја планира и организира […]