Нетувател/ка за самостојно живеење на лица со попреченост

Програмата има за цел да ги развие способностите на учесниците за вон институционална грижа за лица со попреченост во домот. Со процесот на деинституционализација во Р.С. Македонија, институциите каде живееа корисниците, се трансформираат во мали групни домови и живеење во заедница на лицата со попреченост. Со овој хуман начин на живот за корисниците, се јавува […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да дава помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост имаат потреба за помош.   Теоретската настава се одвива во училници или кабинети, а практичната обука […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата е учесникот  да се стекне со знаења, вештини и компетенции за давање на услуги од социјален аспект во институции или во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и други потреби се во изнемоштена состојба и неможност да се грижат за себе. Програмата содржи пет модули  и учесникот во […]

Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за „Личен асистент на  /лица со попречености” има за цел да ги оспособи кандидатите за давање на социјални услуги со кои ќе обезбедат независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата и вршење на секојдневните активности на лица со потешка и најтешка физичка попреченост Времетраењето на програмата е 150 часа и опфаќа […]