Директор

Аделина Алији

Сектор за логистика

Одделение за нормативно правни, административни работи и информатичка подршка

Нермин Ахмети

Самостоен референт - технички секретар

Охридија Сибиноска

Самостоен референт за човечки ресурси

Одделение за финансиско работење

Леонора Земон

Референт – благајник

Сектор за унапредување на образование на возрасните

Константин Христовски

Раководител на сектор за унапредување на образованието на возрасните

Одделение за обезбедување на квалитет, развој и соработка

Мевљане Зулфиќари

Раководител на одделение за обезбедување на квалитет, развој и соработка

Одделение за признавање на претходно стекнато учење, професионален развој и обука

Лилјана Лазова

Советник за признавање на претходно стекнато учење, професионален развој и обука

Маја Ѓорѓиевска

Помлад соработник за признавање на претходно стекнато учење, професионален развој и обука

Седат Авдији

Помлад соработник за признавање на претходно стекнато учење, професионален развој и обука

Сектор за подготвување, усвојување и стручен надзор на образовни програми за возрасните

Љиндита Ќазими

Раководител на сектор за подготвување, усвојување и стручен надзор на образовни програми за возрасните

Oдделение за подготвување и усвојување на програмите

Маја Крстевска

Раководител на одделение за подготвување и усвојување на програми

Емилија Николоска

Советник за програми за формално и неформално образование

Одделение за стручен надзор и евалуација на програми за образование на возрасните

Лабинота Нуредини

Соработник за стручен надзор и евалуација на програми за образование на возрасните