• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

  • ПОНУДУВАЧИ НА УСЛУГИ

Found 48 Results
Page 1 of 5

Ментор за работна интеграција


Со програмата за обука на ментори за работна интеграција, се има за цел да се оспособат лица кои ќе менторираат, односно ќе им помагаат на долгорочно невработени и маргинализирани лица од пазарот на трудот побрзо да се интегрираат на пазарот на труд. Кога станува збор за лице кое што долго време било исклучено од пазарот […]

Некатегоризирано

декември 11, 2023


РАКУВАЧ СО БАГЕР


Програмата Ракувач со багер овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со багер и управување на багерот на работното место. Учесникот да се оспособи да планира и организира работа со багер, негова рационална искористеност, подготвува, проверува исправност на алат, ракува и управува со багерот, изведува ископи, товара […]

Некатегоризирано

октомври 17, 2023


Вештини за управување со човечки ресурси


Програмата за обука за вештини за развој на човечките ресурси претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обуката ќе се стекне со вештини: да ја организира сопствената работа, да го планира потребниот број и структура на вработените, да се анализираат и обликуваат работите и […]

Некатегоризирано

мај 19, 2023


Вештини за управување со човечки ресурси


Програмата за обука за вештини за развој на човечките ресурси претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обуката ќе се стекне со вештини: да ја организира сопствената работа, да го планира потребниот број и структура на вработените, да се анализираат и обликуваат работите и работните […]

Некатегоризирано


Работник со млади


Програматa има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учествување во животот во заедницата. Tеоретската настава и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во училница опремена за спроведување на образование на возрасни […]

Некатегоризирано

март 21, 2023


Рударски работник во јама


Верификацијата истекува во февруари 6, 2026

Некатегоризирано

февруари 6, 2023


Личен асистент на лица со оштетен вид


Програмата за лична асистенција на лица со оштетен вид има за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со оштетен вид и рамноправно учество во заедницата. Личната асистенција на лицата со оштетен вид е услуга од социјална заштита, преку која се обезбедува поддршка на лицата кои се целосно слепи или се над […]

Некатегоризирано

ноември 11, 2022


Англиски јазик за возрасни


Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување знаења, компетенции и унапредување на јазичните и комуникациските вештини кај возрасни лица со интерактивен пристап во однос на англискиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на англискиот јазик по […]

Некатегоризирано

ноември 10, 2022


Вештини за управување и развој на човечки ресурси


Вештини за управување и развој на човечки ресурси e комплексен процес, тесно испреплетен со други аспекти во бизнисот и е стратешки партнер во придонесот за реализација на поставените цели. Модулите овозможуваат учесниците да стекнат знаење и покажат разбирање за разновидните активности и функции на менаџментот на човечки ресурси,  да се планира потребниот број и структура на […]

Некатегоризирано


Масер


Главна цел на програмата Масер е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за самостојна примена на техники на масажа на тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за работно […]

Некатегоризирано

септември 13, 2022


Page 1 of 5