• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

  • ПОНУДУВАЧИ НА УСЛУГИ

Found 529 Results
Page 1 of 53

Работник со млади


Програматa има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учествување во животот во заедницата. Tеоретската настава и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во училница опремена за спроведување на образование на возрасни […]

Некатегоризирано

март 21, 2023


Рударски работник во јама


Верификацијата истекува во февруари 6, 2026

Некатегоризирано

февруари 6, 2023


Личен асистент на лица со оштетен вид


Програмата за лична асистенција на лица со оштетен вид има за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со оштетен вид и рамноправно учество во заедницата. Личната асистенција на лицата со оштетен вид е услуга од социјална заштита, преку која се обезбедува поддршка на лицата кои се целосно слепи или се над […]

Некатегоризирано

ноември 11, 2022


Англиски јазик за возрасни


Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување знаења, компетенции и унапредување на јазичните и комуникациските вештини кај возрасни лица со интерактивен пристап во однос на англискиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на англискиот јазик по […]

Некатегоризирано

ноември 10, 2022


Вештини за управување и развој на човечки ресурси


Вештини за управување и развој на човечки ресурси e комплексен процес, тесно испреплетен со други аспекти во бизнисот и е стратешки партнер во придонесот за реализација на поставените цели. Модулите овозможуваат учесниците да стекнат знаење и покажат разбирање за разновидните активности и функции на менаџментот на човечки ресурси,  да се планира потребниот број и структура на […]

Некатегоризирано


Масер


Главна цел на програмата Масер е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за самостојна примена на техники на масажа на тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за работно […]

Некатегоризирано

септември 13, 2022


Обучувач на возрасни


  После завршување на обуката учесникот ќе биде способен да спроведува обука на различни целни групи за различни теми, области, подрачја согласно својата експертска позадина и пренесува содржини и информации за одредени постапки, процеси и процедури, зависно од барањата на целната група. За таа цел во текот на оваа обука учесниците ќе се оспособат да […]

Некатегоризирано

мај 20, 2022


Педагошки помошник за ученици во основно образование


Програмата Педагошки помошник за ученици во основно образование, има за цел оспособување на кандидати за успешна работа со ученици кои следат настава во основното образование и покажуваат понизок успех во учењето во насока на пружање помош и поучување на ученици во совладување на училишното градиво за основно образование. Преку темите предвидени за оваа програма, кандидатот […]

Некатегоризирано

јануари 31, 2022


Работник со млади


Програматa, има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учествување во животот во заедницата. Tеоретската настава и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во училница опремена за спроведување на образование на возрасни, […]

декември 13, 2021


Сервисер на машини за шиење


Со програмата за обука, Сервисер на машини за шиење учесникот ќе стекне знаења, вештини и компетенции да разликува видови машини за шиње,објаснува функционирање на секоја машина за шиње, расклопува и склопува глава на видови на машини за шиење, подесува механизми, лоцира и идентификува дефект, навремено интервенира и ги остранува дефектите. Применува стандардни машински бодови за […]

Некатегоризирано

октомври 5, 2021


Page 1 of 53