• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

  • ПОНУДУВАЧИ НА УСЛУГИ

Found 46 Results
Page 1 of 5

Ментор за работна интеграција


Со програмата за обука на ментори за работна интеграција, се има за цел да се оспособат лица кои ќе менторираат, односно ќе им помагаат на долгорочно невработени и маргинализирани лица од пазарот на трудот побрзо да се интегрираат на пазарот на труд. Кога станува збор за лице кое што долго време било исклучено од пазарот […]

Некатегоризирано

декември 11, 2023


РАКУВАЧ СО БАГЕР


Програмата Ракувач со багер овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со багер и управување на багерот на работното место. Учесникот да се оспособи да планира и организира работа со багер, негова рационална искористеност, подготвува, проверува исправност на алат, ракува и управува со багерот, изведува ископи, товара […]

Некатегоризирано

октомври 17, 2023


Работник со млади


Програматa има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учествување во животот во заедницата. Tеоретската настава и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во училница опремена за спроведување на образование на возрасни […]

Некатегоризирано

март 21, 2023


Рударски работник во јама


Верификацијата истекува во февруари 6, 2026

Некатегоризирано

февруари 6, 2023


Личен асистент на лица со оштетен вид


Програмата за лична асистенција на лица со оштетен вид има за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со оштетен вид и рамноправно учество во заедницата. Личната асистенција на лицата со оштетен вид е услуга од социјална заштита, преку која се обезбедува поддршка на лицата кои се целосно слепи или се над […]

Некатегоризирано

ноември 11, 2022


Англиски јазик за возрасни


Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување знаења, компетенции и унапредување на јазичните и комуникациските вештини кај возрасни лица со интерактивен пристап во однос на англискиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на англискиот јазик по […]

Некатегоризирано

ноември 10, 2022


Вештини за управување и развој на човечки ресурси


Вештини за управување и развој на човечки ресурси e комплексен процес, тесно испреплетен со други аспекти во бизнисот и е стратешки партнер во придонесот за реализација на поставените цели. Модулите овозможуваат учесниците да стекнат знаење и покажат разбирање за разновидните активности и функции на менаџментот на човечки ресурси,  да се планира потребниот број и структура на […]

Некатегоризирано


Масер


Главна цел на програмата Масер е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за самостојна примена на техники на масажа на тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за работно […]

Некатегоризирано

септември 13, 2022


Обучувач на возрасни


  После завршување на обуката учесникот ќе биде способен да спроведува обука на различни целни групи за различни теми, области, подрачја согласно својата експертска позадина и пренесува содржини и информации за одредени постапки, процеси и процедури, зависно од барањата на целната група. За таа цел во текот на оваа обука учесниците ќе се оспособат да […]

Некатегоризирано

мај 20, 2022


Педагошки помошник за ученици во основно образование


Програмата Педагошки помошник за ученици во основно образование, има за цел оспособување на кандидати за успешна работа со ученици кои следат настава во основното образование и покажуваат понизок успех во учењето во насока на пружање помош и поучување на ученици во совладување на училишното градиво за основно образование. Преку темите предвидени за оваа програма, кандидатот […]

Некатегоризирано

јануари 31, 2022


Page 1 of 5