Викторија Маневска
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) дипломиран менаџер-инжињер за информациски системи
Домен на експертиза: развој на софтверски решенија, Менаџирање со тимови, Agile, ВерификуванаCRUM
Електронска пошта: viki.manevska@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content