Аргон заварувач

Програмата Аргон Заварувач е посебна програма за образование на возрасни. Програмата има за цел учесникот работно да се оспособи, односно да стекне знаења,  вештини , компетенции и квалитетно извршување на работните задачи од областа на заварување со топлива и нетоплива електрода во заштитна атмосфера на инертен гас ( аргон ). Програмата се реализира преку теоретска […]

Ракувач на виљушкар

Програмата за образование на возрасни „ракувач на виљушкар“ овозможува работно оспособување на кандидатите за квалитетно извршување на работните задачи на ракувач на виљушкар. Со успешно завршување на програмата учесникот ќе биде оспособен да: • Ја планира и ја подготвува манипулацијата на стоката со виљушкарот • Врши контрола на исправноста на виљушкарот • Управува со гасните, […]