Front end Koder

Цел на програмата  Целта на Програмата за FRONT-END кодер е да се стекне со знаење: –        Да користи HTML, CSS & Sass и правење на високо-квалитетни “eye-catching” и респонзивни веб страници и UI решенија; –        Да користи Git како моќен и широко користен систем за контрола на верзии кој овозможува ефикасна соработка, управување со кодови […]

ЅИДАР

Посебната програма за образование на возрасните е наменета за лица постари од 18 години со завршено основно образование. Преку програмата учесниците ќе стекнат знаења, вештини и компетенции неопходни за извршување на занимањето „ѕидар“ од секторот градежништво и геодезија. Со успешно совладување на програмата учесникот ќе стекне теоретски знаења и практични вештини за да може да […]

Декоративен маникир

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон работно оспособување на учесниците од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот,  применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, изведува надградба и декорација на ноктите на рацете,  спроведува […]

Вештини за табеларно пресметување во деловно планирање и одлучување

Програмата овозможува стекнување на информатички знаења и вештини во однос на табеларните пресметувања, во склад со барањата на современиот пазар на труди технолошкиот развој. Целта на програмата е оспособување на учесниците да го разбираат концептот на табеларни документи ида стекнат вештини за користење табеларни документи во деловното работење и одлучување. Програмата е наменета за сите […]

Аналитичар на податоци во Вештачка Интелигенција и машинско учење

  Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники  во машинското учење. Машинското учење претставува голема гранка од науката по Вештачката интелигенција кое пак  се бави со развивање на алгоритми со кои компјутерите изучуваат како да креираат модели за предвидување од дадени податоци. Начинот на реализација […]