Шминкер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата Шминкер има за цел обука на возрасни лица за стекнување на знаења и вештини за занимање од областа на шминкерството.

Основа за изработка на програмата е стандард на занимање Шминкер

Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и проверка на знаењата и вештините на учесниците. Теоретскиот дел се реализира во соодветно опремена училница/кабинет, а практичната обука се реализира во козметички салон опремен според барањата на стандардите за вршење на дејноста.

Оценување и вреднување на постигањата на секој учесник во програмата ќе се изведува тековно и на завршен испит.

Учесникот кој со успех ќе го положи завршниот испит ќе се здобие со сертификат за Шминкер и ќе биде оспособен за самостојно организирање на простор и работа, изведба на индивидуална, целна и специјална шминка,  примена на деловна комуникација со клиенти, водење евиденција и подготвување пресметки за работата,  познавање правата од работен однос и можностите за водење на сопствен бизнис и почитувње работна етика и морал, применување на санитарно технички норми за заштита на животната и работната средина и интерес за напредување во професијата.

Програмата Шминкер нуди можност за напредување на учесникот во други обуки или повисоки нивои на квалификации од областа на козметиката.

Времетраењето на програмата е 250 часа од кои 80 часа се стручна теорија, а 17О часа се практична обука во реални работни услови. Термините во кои ќе се реализира програмата се договараат со учесниците.

Верификацијата истекува во јануари 31, 2027

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено најмалку основно образование и возраст на учесникот над 15 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

80

Пракса

170

Оценување

0

Вкупен број на часови

250

Датум на верификација

31/01/2024

Скопје

Фризер за жени

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ

Шминкер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content