Шминкер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работни задачи – шминкање во козметички салон. Преку оваа програма, се обезбедува стекнувањена основни техники и методи на шминкање. Времетраењето на програмата е 150 часа од кои теоретска настава 50 часа, а практична настава 100 часа, во кои ќе бидеоспособен да применува основна, професионална и уметничка шминка. Знаењето стекнато во оваа програма ќе го оспособи учесникот да бидеконкурентен на пазарот на труд.Наставни средства за реализација на обуката како и просториите се согласно нормативите за место и опрема. Обучувачиво програмата ќе бидат лица со искуства.Проверка на знаењата и вештините се изведува во текот на обуката и на крај со завршен испит. По успешно положен завршен испит учесникот ќе се стекне со сертификатза работно оспособувањеза Шминкер

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование и возраст од најмалку 15 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

50

Пракса

100

Оценување

0

Вкупен број на часови

150

Датум на верификација

16/04/2021

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content