Шминкер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работни задачи – шминкање во козметички салон. Преку оваа програма, се обезбедува стекнувањена основни техники и методи на шминкање. Времетраењето на програмата е 150 часа од кои теоретска настава 50 часа, а практична настава 100 часа, во кои ќе бидеоспособен да применува основна, професионална и уметничка шминка. Знаењето стекнато во оваа програма ќе го оспособи учесникот да бидеконкурентен на пазарот на труд.Наставни средства за реализација на обуката како и просториите се согласно нормативите за место и опрема. Обучувачиво програмата ќе бидат лица со искуства.Проверка на знаењата и вештините се изведува во текот на обуката и на крај со завршен испит. По успешно положен завршен испит учесникот ќе се стекне со сертификатза работно оспособувањеза Шминкер

Верификацијата истекува во април 16, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование и возраст од најмалку 15 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

50

Пракса

100

Оценување

0

Вкупен број на часови

150

Датум на верификација

16/04/2021

Скопје

РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content