Шминкер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата „Шминкер” е насочена кон професионлно оспособување на учесниците за самостојно извршување на работни задачи од шминкање на лице. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот.

По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на оваа дејност, подготвува работно место и клиент за третман, шминка, спроведува мерки за заштита на работна и животна средина, комуницира, соработува во тим, учи доживотно и се усовршува.

Во реализација на програмата ќе се применуваат современи наставни методи, кои ќе му овозможат на учесникот  континуирана активност за целокупното траење на обуката.

Оценувањето на постигањата на учесниците ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, усно, писмено, практична работа и на завршниот испит.

Учесникот кој  успешно ќе ја заврши обуката се  здобива со сертификат за „Шминкер”.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Наполнети  17 години

Минимум основно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

35

Пракса

100

Оценување

0

Вкупен број на часови

135

ПОВРЗАНИ ПРОГРАМИ

Датум на верификација

16/11/2020

-

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content