ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Фризер за жени, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, комуницира со клиенти и со деловни партнери, работи во тим за изведување на различни техники на нега и одржување на коса за жени, миење,потстрижување, правење фризура, боење, виткање, исправање, пеглање и слични перформанси на косата, користи професионални апарати и производи, применува хигиено-технички мерки за лична заштита, заштита на клиентите и околината, води контрола на извршените услуги, познава права и обврски од работен однос, отвори и водисопствен бизнис, води евиденција и изготвува пресметка за извршената работата.
Времетраењето на програмата е 200 часа од кои 60 часа теоретска обука, 140 часа се практична обука во реални работни услови.
Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука. Програмата е изготвена врз основа на стандард на занимање. Теоретскиоти практичниот дел од програмата ќе се изведува неколку пати неделно, со однапред договорена динамика со учесниците во програмата. Теоретската обука ќе се одвива во специјализирани опремени простории на Приватна образовна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Ванчо Прќе“ Штиппод менторство на обучувач, а практичната обука ќе се реализира во фризерски салон опремен со потребниот алат и прибор. За време на практичната обука на учесниците ќе им биде доделен ментор, вработен во компанијата.
Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на секојмодул преку усна и писмена проверка, после целосна реализација на сите тематски целини преку проверка на знаење со цел споредба на знаењето, пред и после теоретската обука. По завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се проверуваат стекнатите вештини и компетенции.
По успешно завршена практична задача на крајот од обуката, учесниците се стекнуваат со сертификат за работна оспособеност „Фризер за жени“.

Верификацијата истекува во февруари 28, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесниците да имаат завршено минимум средно образование и да се постари од 17 години.
Учесниците во програмата не е потребно да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област
Учесникот во програмата треба да поседува уверение дека нема здравствени контраиндикации за обавување на оваа дејност издадено од специјалист на медицина на трудот.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

60

Пракса

140

Оценување

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

28/02/2022

Штип

Шминкер

Ракувач со ЦНЦ машина

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content