Стручна обука по QGIS – ниво 2

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Групирање и напредна геовизуализација на терматските слоеви, Креирање прашалници за податоците, Користење на напредни ЦАД функции во ГИС, Креирање на картографски знаци и картографски клуч, Поврзување на атрибутите од две табели, Меѓусебно конвертирање на линиските, полигонските и точкестите објекти, Креирање на точкести фајл – мрежа со специфични критериуми, Меѓусебно конвертирање на објектите помеѓу single-multi part, Поедноставување на обликот на објектите, Наоѓање на средишната точка и средните координати на објектите, Напредно слектирање-избор на објектите, Користење на алатки за геопроцесирање (convex, buffer, dissolve, eliminate silver polygons, intersect, union, symmetrical difference, clip, and difference), Изнаоѓање на најкратко и најбрзо растојание, Статистички анализи на векторските и растерските податоци, Анализа на точки во полигон, со идентични атрибутни вредности и меѓусебно, Спојување и поделување на shape file, Користење на Open Layers (Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps, MapQuest, OSM/Stamen, Apple Maps) во QGIS, Просторни анализи помеѓу две shape file, Просторни анализи на точкести и линиски објекти во полигон, Вчитување и симболизација на растерски податоци, Дефинирање и трансформација на координатниот систем на растерот, Отсечување на дел од растер, Работа со дигитален модел на висините – анализа на наклон, експозиција, сенка, релјефен приказ, TRI, TPI и индекс на разлики, Автоматско креирање на изолинии од растерски податоци, Креирање на растерски податоци од векторски објекти преку TIN, IDW и GRID, Калкулатор на растерски податоци, Превземање на податоци од/во растер-вектор, Конверзија помеѓу растерски и векторски податоци, Конверзија во други растерски формати, Конверзија на бои на растерските слоеви помеѓу RGB-PCT, Реформатирање на растерските слоеви врз основа на друг рефернтен растер, Анализа и интерполација на растерските ќелии, Спојување на повеќе растерски слоеви.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

Учесниците на крајот на обуката ќе се оспособат за групирање на тематските слоеви и структурно организирање во софтверот, за напредна геовизуализација и стандардизација на симболизацијата, за користење на ЦАД фунцкиите во ГИС околина, за меѓусебна конверзија на векторсите податоците според нивниот геометриски облик, за мрежза анализа на линиските слоеви, за креирање на векторски податоци со специфични критериуми, за примена на алатките за картографска генерализација, за реализација на просторни и статистички анализи, за напредно процесирање на растерските податоци, за конверзија на растерските податоци во векторски и назад, за користење на отворените податоци, како и креирање на дигитален модел на теренот и дигитален модел на висините.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

8

Пракса

12

Оценување

4

Вкупен број на часови

24

Учесниците на крајот на обуката ќе се оспособат за групирање на тематските слоеви и структурно организирање во софтверот, за напредна геовизуализација и стандардизација на симболизацијата, за користење на ЦАД фунцкиите во ГИС околина, за меѓусебна конверзија на векторсите податоците според нивниот геометриски облик, за мрежза анализа на линиските слоеви, за креирање на векторски податоци со специфични критериуми, за примена на алатките за картографска генерализација, за реализација на просторни и статистички анализи, за напредно процесирање на растерските податоци, за конверзија на растерските податоци во векторски и назад, за користење на отворените податоци, како и креирање на дигитален модел на теренот и дигитален модел на висините.

Датум на верификација

18/06/2019

Shkup

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content